Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Žádost o vydání rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - vzor

3.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.2.1 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - vzor

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Obecní úřad ………..

odbor stavební úřad

adresa

PSČ, město

V ………...…….. dne ……………….

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ NA SOUSEDNÍM POZEMKU PRO PROVEDENÍ STAVBY

I. Žadatel (stavebník):

fyzická osoba

…………………………………………………………………………………………..

(jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

fyzická osoba – stavba souvisí s její podnikatelskou činností

…………………………………………………………………………………………..

(jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu , popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

právnická osoba

…………………………………………………………………………………………..

(název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla, popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)

Žádá-li více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

□ ano □ne

II. Žadatel jedná

□ samostatně

□ je zastoupen:

…………………………………………………………………………………………..

(jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla, popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná)

III. Údaje o povolené stavbě

…………………………………………………………………………………………..

(označení a účel stavby podle povolení )

Pozemky, na nichž je stavba povolena

…………………………………………………………………………………………..

(parc. č., kat. území, druh pozemku)

IV. Doklad o povolení stavby

…………………………………………………………………………………………..

(označení dokladu, číslo jednací a datum – územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavby s vydaným certifikátem autorizovaného inspektora, ohlášení stavby stavebnímu úřadu, popřípadě povolení změny stavby před dokončením).

V. Způsob provedení stavby

zhotovitelem

…………………………………………………………………………………………..

(jméno podnikatele/název firmy, identifikační údaje)

svépomocí

□s osobou vykonávající stavební dozor: ……………… (jméno a příjmení, identifikace)

□se stavbyvedoucím: ……………………………… … (jméno a příjmení, identifikace)

VI. Sousední pozemky a stavby, z nichž by měla být stavba prováděna

Obec  Katastrální území  Parcelní č., č. p., č. ev.  Druh pozemku nebo stavby  
    
    
  1. Vlastník sousedního pozemku a staveb na něm
Jméno, příjmení Název (právnické a podnikající fyzické osoby) BydlištěSídlo  
  
  
  1. Navržený zábor sousední nemovitosti

Odůvodnění záboru:

(var.) S vlastníkem této nemovitosti nebyla uzavřena dohoda. Doklad o marném jednání je v příloze.

(var.) Navržený zábor sousední nemovitosti pro provádění některých stavebních prací výše uvedené stavby byl s vlastníkem sousedního pozemku projednáván, avšak nebylo dosaženo jeho souhlasu. O jednání přikládáme pořízený zápis s jeho nesouhlasem a dále i doklad o zaslání varianty řešení použití sousedního pozemku, na kterou vlastník sousedního pozemku neodpověděl, ač byl v dopise upozorněn, že pokud do 30 dnů stavebník neobdrží jeho vyjádření, bude to považovat za nesouhlas.

…………………………………………………………………………………………..

(dále odůvodnit prokazatelnou nutnost použití sousední nemovitosti pro provedení či odstranění stavby nebo nařízených stavebních prací)

Rozsah záboru:

…………………………………………………………………………………...………

(uvést podrobnosti požadovaného rozsahu záboru, resp. odkázat na přiložený dokument o postupu prací)

Doba záboru sousední nemovitosti:

…………………………………………………………………………………………...

(dle rozpisu harmonogramu provádění jednotlivých stavebních postupů, případně odkaz na přílohu žádosti)

Druh prací:

…………………………………………………………………………………………..

(popis stavební činnosti podle zpracované dokumentace, případně odkaz na přílohu žádosti)

Vybavení v prostoru záboru:

…………………………………………………………………………………………..

(stavební zařízení, pracovní prostředky a stroje s vazbou na způsob a dobu využívání – případně viz příloha)

Ochrana sousední nemovitosti:

…………………………………………………………………………………………..

(popis opatření zajišťujících ochranu sousední nemovitosti vč. uvedení nemovitosti do předchozího stavu)

……………………………………

podpis

Přílohy žádosti:

□  1.  plná moc v případě zastupování stavebníka  
□  2.  dokumentace postupu prací  
□  3.  doklady o jednání s vlastníkem sousední nemovitosti  
□  4.  kopie územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora, souhlasu s ohlášením (nehodící se rozhodnutí nebo opatření se škrtne) 

Komentář:

• Řízení SZ podle § 141 stavebního zákona o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě může být vedeno jak na žádost stavebníka, tak z moci úřední. Druhý případ připadá v úvahu především v případě stavebním úřadem nařízených nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací a nařízeného odstranění stavby nebo zařízení. Není ale vyloučeno, že i v těchto případech bude o opatření rozhodováno na žádost osoby povinné k provedení nařízených prací.

• Opatření na sousední nemovitostí pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny na žádost stavebníka je nezbytné konkrétně a dostatečně odůvodnit nutnosti použití sousední nemovitosti k určitým pracím a předložit důkaz o neúspěšností jednání v této věci s vlastníkem sousední nemovitosti.

• Žádost nebo její příloha musí obsahovat návrh konkrétního postupu prací prováděných ze sousední nemovitosti – o jaké práce se bude jednat, jak dlouho budou prováděny, popřípadě. jak při tom bude zajištěna ochrana sousední nemovitosti apod. Podklad pro toto jednání by měl připravit projektant nebo zhotovitel stavby, pokud jím stavebník není sám.

• Žádost o opatření, resp. řízení podle § 141 stavebního zákona je bezpředmětné v případě, že se stavebník dohodne s vlastníkem sousední nemovitosti na provádění stavby z jeho pozemku nebo stavby.

• Stavební zákon ukládá osobě, v jejíž prospěch byla povinnost umožnit provedení prací ze sousedních pozemků nebo staveb uložena, povinnost při provádění prací co nejméně rušit užívání sousedních pozemků nebo staveb a zajistit, aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je tato osoba povinna uvést sousední pozemek nebo stavbu do předchozího stavu.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: