Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzory žádostí

17.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.2.1 Vzory žádostí

6.12.2.1.1 Vzor č. 1 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku

Upozornění:
Pro žádost není stanoven povinný formulář a může být sepsána volně. Variantně je v následujícím vzoru zpracován vzor na „formuláři“, který je sestaven s ohledem na formu vyhláškou stanovených formulářů a přizpůsoben dané věci.


Stáhnout vzor

Obecní úřad Blatná

odbor stavební úřad

Komenského 2

252 00 Blatná

V Blatné dne 16. 7. 2007

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ NA SOUSEDNÍM POZEMKU PRO PROVEDENÍ STAVBY

V zastoupení stavebníka, kterým je Jan Horák – elektro AZ, Lípová 21, 252 00 Blatná, IČ 111122233, žádáme o vydání rozhodnutí, kterým bude vlastníku pozemku č. parc. 131 k. ú. Boršov nařízeno umožnit provádění některých stavebních prací povolené stavby skladu elektropřístrojů na pozemku č. parc. 132 a 133/1 k. ú. Boršov z jeho pozemku.

Vlastníkem sousedního pozemku a staveb na něm je pan Jan Horálek, Korunní 2, 252 00 Blatná.

Údaje o povolené stavbě:

Stavba skladu elektropřístrojů byla umístěna a povolena na pozemcích č. parc. 132, 133/1 k. ú. Boršov a je povolena na společné hranici pozemku stavba a sousedního pozemku č. parc. 131 k. ú. Boršov.

Stavba byla povolena stavebním povolením, které vydal Váš úřad pod zn. OV 258/07/Bl dne 24. 4. 2007. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou Stavex, s. r. o., Krajní 8, 222 00 Králov, IČ 258945637.

Navržený zábor sousední nemovitosti pro provádění některých stavebních prací výše uvedené stavby byl s vlastníkem sousedního pozemku projednáván, avšak nebylo dosaženo jeho souhlasu. O jednání přikládáme pořízený zápis s jeho nesouhlasem a dále i doklad o zaslání varianty řešení použití sousedního pozemku, na kterou vlastník sousedního pozemku neodpověděl, ač byl v dopise upozorněn, že pokud do 30 dnů stavebník neobdrží jeho vyjádření, bude to považovat za nesouhlas.

Navrhujeme použít pás pozemku podél společné hranice pozemků č. parc. 132 a 131 v šíři 2 m a délce 21 m vyznačený v přiložené dokumentaci.

Pozemek by byl použit po dobu uvedenou v rozpisu harmonogramu provádění jednotlivých stavebních postupů na společné hranici, který je přílohou této žádosti. V příloze je rovněž podrobně popsán druh prací (vč. potřebného vybavení pro ně), které by zhotovitel stavby ze sousedního pozemku prováděl, a návrh úprav pozemku po ukončení prací.

……………………........……………
podpis
Atelier gama s. r. o.
Písková 2
252 00 Blatná

Přílohy žádosti:

  1. Plná moc

  2. Dokumentace postupu prací

  3. Doklady o jednání

  4. Kopie stavebního povolení

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: