dnes je 13.7.2020

Input:

Vzor zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1 Vzor zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Pracovná zmluva

uzavretá podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z.

Zákonník práce v platnom znení

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zamestnávateľ: ..............................................................................................................

(meno, priezvisko, miesto podnikania ( pri fyzickej osobe ) alebo obchodné meno a sídlo, číslo telefónu, faxu, e-mail)

1.2 Zamestnanec: ..................................................................................................................

(meno, priezvisko, adresa a číslo telefónu, faxu, e-mail)

II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je predzmluvné rokovanie zo dňa ..................... .

2.2 Na základe dohody pri predzmluvnom rokovaní dostal zamestnanec akceptačný list zamestnávateľa č. ..................... zo dňa ........................... .

III.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3.1 Zamestnanec je prijatý na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby pre .............................................. stavby.

3.2 Miestom výkonu práce je sídlo zamestnávateľa .............................................. (doplniť adresu) a vysunuté pracoviská na stavbách v Slovenskej republike a v cudzine.

3.3 Ako deň nástupu do práce bol dohodnutý .......................................... .

3.4 Zamestnanec je zaradený do …................. stupnice. Základný mesačný plat zamestnanca činí ................... €. K základnému mesačnému platu bude zamestnávateľ vyplácať zamestnancovi prémie a odmeny podľa platného mzdového poriadku zamestnávateľa.

IV.

DOBA TRVANIA PRACOVNÉHO POMERU

4.1 Pracovný pomer je dohodnutý na dobu ..................... (buď neurčitú alebo určitú, najdlhšie však na 3 roky).

4.2 Skúšobná lehota bola dohodnutá v dĺžke trvania tri mesiace.

V.

ĎALŠIE PRACOVNÉ PODMIENKY

5.1 Zamestnávateľ bude vyplácať mzdu zamestnancovi mesačne ku dňu ................. bankovým prevodom na účet zamestnanca ................................... (uvedie sa názov peňažného ústavu a číslo účtu zamestnanca).

5.2 Okrem mzdy bude zamestnávateľ poskytovať aj tieto ďalšie hmotné výhody (napr.):

• rodinnú rekreáciu za zvýhodnených podmienok,

• vstupenky na kultúrne a športové podujatia za znížené ceny,

• ošatenie.

5.3 Pracovný čas je dohodnutý na 40 hodín týždenne.

5.4 Výmera dovolenky zamestnanca činí štyri týždne (alebo päť týždňov).

5.5 Ak miesto výkonu zamestnanca bude stavba v zahraničí a čas zamestnania v zahraničí presiahne jeden mesiac, bolo dohodnuté:

• celá mzda sa bude vyplácať v ............ (uviesť menu),

• iné plnenia spojené s prácou v cudzine (najmä vo vzťahu k ubytovaniu, stravovaniu a k tzv. „vreckovým nákladom”),

• náklady spojené s prepravou zamestnanca na pracovisko v cudzine a späť hradí zamestnávateľ; ak výkon práce bude trvať dlhšie ako tri mesiace, uhradí zamestnávateľ zamestnancovi raz za tri mesiace náklady spojené s prepravou zamestnanca z pracoviska v cudzine do miesta trvalého bydliska na území Slovenskej republiky a späť; ak o to zamestnanec požiada, uhradí zamestnávateľ namiesto nákladov na cestu zamestnanca náklady na prepravu jedného rodinného príslušníka z miesta trvalého bydliska na území Slovenskej republiky na pracovisko v cudzine.

5.6 Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom ihneď po vzniku pracovného pomeru.

5.7 Zamestnávateľ vytvorí zamestnancovi také pracovné podmienky, aby mohol riadne plniť pracovné úlohy bez ohrozenia zdravia a majetku.

5.8 Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca s predpismi a pokynmi, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5.9 Zamestnávateľ je povinný vybaviť zamestnanca osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a kontrolovať ich riadne používanie.

5.10 Pri svojej činnosti bude zamestnanec pristupovať k jeho úlohám s odbornou starostlivosťou.

5.11 Zamestnanec je povinný vykonávať prácu osobne podľa pokynov zamestnávateľa, podľa ustanovení pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase.

5.12 Zamestnanec je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu ako aj ustanovenia pracovného poriadku, s ktorým ho zamestnávateľ oboznámil ihneď po nástupe do zamestnania.

5.13 Zamestnanec je povinný dodržiavať predpisy a pokyny vydané pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.

5.14 Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi všetky podklady a predpisy týkajúce sa výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby a následne kontrolovať plnenie a aplikáciu ich ustanovení zo strany zamestnanca.

5.15 Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi prístrojové a softvérové vybavenie potrebné na výkon autorizovaného geodeta.

5.16 Zamestnanec je povinný postupovať pri svojej činnosti v súlade s právnymi a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, ktoré súvisia s výkonom činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby.

VI.

NÁPLŇ PRÁCE ZAMESTNANCA

6.1 Pri výkone činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby bude zamestnanec v štádiu zhotovovania stavby alebo časti stavby vykonávať tieto činnosti:

• protokolárne prevzatie