dnes je 1.12.2023

Input:

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2022

14.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.1 Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2022

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA

uzavretá podľa ustanovení § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami:

Budúci predávajúci:

Meno a priezvisko: .........................................................

Rodné priezvisko: ..........................................................

Dátum