dnes je 25.7.2021

Input:

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2021

22.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.1 Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2021

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA

uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi:

Budúci predávajúci:

Meno a priezvisko: .........................

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ...........................

Bydlisko: ...........................

Rodinný stav: slobodný

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „budúci predávajúci“)

a

Budúci kupujúci:

Meno a priezvisko: .............................

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ...........................

Bydlisko: ...........................

Rodinný stav: slobodný

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „budúci kupujúci“),

ktorí sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva (ďalej len „zmluva“):

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho predávajúceho uzavrieť s budúcim kupujúcim budúcu zmluvu o prevode vlastníctva s obsahom uvedeným v článku IV. tejto zmluvy, a to najneskôr do ..................., za podmienok uvedených v tejto zmluve

Predmetom budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bude prevod vlastníckeho práva k:

bytu č. ...... na prízemí vo vchode č. ..... v bytovom dome na ul. .............. v ........., súpisné číslo .........., nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo: .......................zapísaný na čiastočnom výpise z LV č. .... zo dňa.... vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom ... (ďalej len „byt“),

spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu vo výške ...........................,

spoluvlastníckemu podielu na pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo .............. o výmere ..............m2, vo výške ............................,

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, ktorý vedie katastrálny odbor Okresného úradu ................. , a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. ..........., pre okres: ............., obec: ................., katastrálne územie: ..............., (ďalej len „nehnuteľnosti“), a to z budúceho predávajúceho ako predávajúceho na budúceho kupujúceho ako kupujúceho (ďalej aj „budúca zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností“).

Článok II.

Doba uzavretia budúcej zmluvy o prevode vlastníctva

Budúci predávajúci sa zaväzuje uzavrieť s budúcim kupujúcim budúcu zmluvu o prevode vlastníctva najneskôr do ...........................

Budúci predávajúci uzatvorí s budúcim kupujúcim budúcu zmluvu o prevode vlastníctva aj bez predchádzajúcej výzvy budúceho kupujúceho na uzavretie budúcej zmluvy o prevode vlastníctva alebo na základe písomnej výzvy budúceho kupujúceho na uzavretie budúcej zmluvy o prevode vlastníctva. V prípade, že budúci kupujúci písomne vyzve budúceho predávajúceho na uzavretie budúcej zmluvy o prevode vlastníctva, budúci predávajúci sa zaväzuje uzavrieť s budúcim kupujúcim budúcu zmluvu o prevode vlastníctva najneskôr do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy.

Za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že výzva budúceho kupujúceho bude budúcemu predávajúcemu adresovaná na adresu uvedenú pri špecifikácii zmluvných strán ako jeho bydlisko; táto výzva budúceho kupujúceho adresovaná budúcemu predávajúcemu sa považuje za doručenú budúcemu predávajúcemu uplynutím druhého dňa od jej odoslania budúcim kupujúcim, a to bez ohľadu na to, či túto výzvu budúci predávajúci skutočne prevzal. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že s úpravou doručenia výzvy na uzavretia budúcej zmluvy o prevode vlastníctva podľa predchádzajúcej vety súhlasia.

Na základe dohody zmluvných strán budúci predávajúci môže uzavrieť s budúcim kupujúcim budúcu zmluvu o prevode vlastníctva kedykoľvek do .......................

Budúci predávajúci berie na vedomie, že ak do doby dohodnutej v článku II.1. tejto zmluvy nedôjde k uzavretiu budúcej zmluvy o prevode vlastníctva, budúci kupujúci sa môže do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle budúceho predávajúceho bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo budúceho kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak do doby dohodnutej v článku II.1. tejto zmluvy nedôjde k uzavretiu budúcej zmluvy o prevode vlastníctva, budúci predávajúci je povinný zaplatiť budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške .................. EUR. Ustanovenie článku II.5. tejto zmluvy tým nie je dotknuté.

Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za nehnuteľnosti podľa budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bude suma .................... EUR (slovom: .............................. eur).

Budúci kupujúci sa zaväzuje poskytnúť v deň podpisu tejto zmluvy budúcemu predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu podľa bodu III.1. tejto zmluvy vo výške ............. EUR (slovom: ................ eur).

Budúci predávajúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie preddavku vo výške .............. EUR (slovom: .............. eur) na kúpnu cenu podľa bodu III.1. tejto zmluvy od budúceho kupujúceho.

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že pri ich dohode o výške kúpnej ceny podľa bodu III.1. tejto zmluvy bol braný ohľad aj na prípadnú zmenu okolností týkajúcich sa ceny nehnuteľnosti v lokalite, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú, a to počas celého roka ......................

Článok IV.

Budúca zmluva o prevode vlastníctva

Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa dohodli, že obsah budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bude nasledovný:

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Predávajúci:

Meno a priezvisko: .........................

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ...........................

Bydlisko: ...........................

Rodinný stav: ................................

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ..........................

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ...........................

Bydlisko: ...........................

Rodinný stav: ...........................

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „kupujúci“)

sa dohodli na uzavretí tejto kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva

(ďalej len „zmluva“):

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam:

a. bytu č. ...... na prízemí vo vchode č. ..... v bytovom dome na ul. .............. v ........., súpisné číslo .........., nachádzajúceho sa na pozemku zapísanom v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, parcelné číslo: ......................zapísané na LV č. ... vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom. (ďalej len „byt“), spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu vo výške ..........................., spoluvlastníckeho podielu na pozemku zapísanom v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, parcelné číslo .............. o výmere ..............m2, vo výške ..............., ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, ktorý vedie katastrálny odbor Okresného úradu ................. , a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. ..........., pre okres: ............., obec: ................., katastrálne územie: ..............., (ďalej len „nehnuteľnosti“) a to z predávajúceho na kupujúceho (ďalej aj „zmluva o prevode vlastníctva“).

Spoluvlastnícky podiel predávajúceho na nehnuteľnosti je vo výške 1/1.

Predávajúci nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva dňa ...... povolením vkladu vlastníckeho práva rozhodnutím č. ............ zo dňa .....na základe kúpnej zmluvy zo dňa ......................

Kupujúci nadobúda nehnuteľnosť od predávajúceho do výlučného vlastníctva.

Článok II.

Popis a rozloha bytuPrevádzaný byt pozostáva z troch obytných miestností (1. miestnosť o výmere ........... m2, 2. miestnosť o výmere ............ m2, 3. miestnosť o výmere .............. m2) a príslušenstva, ktoré je špecifikované v bode II.2. tejto zmluvy.

Príslušenstvom bytu je: kuchyňa o výmere ....m2,, kúpeľňa o výmere ....m2, WC o výmere ....m2, predsieň o výmere ....m2, chodba o výmere ....m2, pivničná kobka o výmere ....m2.

Celková výmera podlahovej plochy bytu je ............ m2. Plocha lodžií, balkónov a terás, ktorá je .... m2, sa do celkovej plochy bytu nezapočítava, ale 25 % z tejto podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu rozhodujúceho pre výpočet príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv (§ 10 ods. 1 ZVBaNP).

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne a plynové prípojky okrem tých, ktoré sú spoločnými zariadeniami bytového domu.

Vlastníctvo bytu je ohraničené

vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu (pivnica) vrátane zárubne,

prívodmi teplej, studenej vody a plynu od hlavných uzatváracích ventilov pre byt, kanalizáciou po zaústenie do zvislého odpadového potrubia, ústredného kúrenia od radiátorových ventilov a hlavným elektrickým ističom pre byt.

Článok III.

Určenie a popis spoločných častí domu a spoločných zariadení domu

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu.

Spoločnými časťami domu sa na účely tejto zmluvy rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, a to: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry priečelia, vchody, schodištia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tejto zmluvy rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu. Takými zariadeniami sú: výťahy, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, práčovne, sušiarne, manglovňa, kočíkáreň, spoločná TV anténa a ostatné.

Článok IV.

Úprava práv k pozemku

Pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. … k.. ú. .........ako parcela registra „C“, parcelné číslo .............., druh pozemku: ........................, o výmere ...................m2, je v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Výška spoluvlastníckeho podielu na pozemku, prislúchajúceho k bytu, je ........................

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany si kúpnu cenu určili vzájomnou dohodou a táto kúpna cena za byt je suma ...................... EUR (slovom: ...................... eur).

Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzujú zaplatiť predávajúcim nasledovne:

suma o výške ................. EUR (slovom: ......................... eur) ako preddavok bola uhradená ešte pred podpisom tejto zmluvy;

zvyšok kúpnej ceny vo výške ........................ EUR (slovom: .................... eur) uhradia kupujúci predávajúcim najneskôr do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich na základe tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že suma vo výške .................. EUR (slovom: ....................... eur) bude kupujúcim zložená do notárskej úschovy u notára ........................, so sídlom