dnes je 21.10.2021

Input:

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2019

2.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.1 Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2019

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA

uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona č. 182/1993 Z. z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi:

Budúci predávajúci:

Meno a priezvisko: Adam Predávajúci

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ...........................

Bydlisko: ...........................

Rodinný stav: slobodný

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „budúci predávajúci“)

a

Budúci kupujúci:

Meno a