dnes je 28.3.2023

Input:

Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Obchodného zákonníka

11.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Obchodného zákonníka

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Mandátna zmluva

uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy: .............................

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Mandant: .................................................................................

(obchodné meno, adresa sídla, telefón, fax a e-mail, telefonicky kontakt)

Zastúpený: .....................................................................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: .....................................................................................

b) zmluvných: