dnes je 13.7.2020

Input:

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby podľa Obchodného zákonníka

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3 Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby podľa Obchodného zákonníka

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o vykonaní prác

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy:.............................

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Vykonávateľ: ......................................................................................

(meno, priezvisko, adresa, telefón, fax a e-mail)

Zastúpený: ......................................................................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: ......................................................................................

b) zmluvných: ......................................................................................

IČO: ......................................................................................

IČ DPH: ......................................................................................

Bankové spojenie: .......................................................................................

(názov peňažného ústavu, číslo účtu)

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu......................., oddiel..........., vložka č.....................

1.2 Odberateľ: ....................................................................................

(meno, názov, adresa, telefón, fax a e-mail)

Zastúpený: ....................................................................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: ....................................................................................

b) zmluvných: ....................................................................................

IČO: .....................................................................................

IČ DPH: .....................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK ......................................................................................

(názov peňažného ústavu, číslo účtu)

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu......................., oddiel..........., vložka č.....................

II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka vykonávateľa zo dňa................ a výsledky predzmluvných rokovaní, ktoré sa uskutočnili v dňoch................

2.2 Východiskové údaje:

2.2.1 Názov stavby: ....................................................

2.2.2 Miesto stavby: ....................................................

2.2.3 Investor (stavebník): ....................................................

2.2.4 Termíny vypracovania projektovej dokumentácie na základe samostatnej zmluvy o dielo:

- projekt stavby pre účely stavebného konania: ...................................

- projekt pre realizáciu stavby: ....................................

2.2.5 Termíny stavby:

začatie: ......................................................

dokončenie a

odovzdanie: ......................................................

III.

PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby.

3.2 Pri výkone činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby bude v štádiu zhotovovania stavby alebo časti stavby vykonávať tieto činnosti:

• protokolárne prevzatie geodetických podkladov súvisiacich so stavbou a vytyčovacej siete od autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka (objednávateľa),

• vykonanie kontrolného merania terénu pred začatím zemných prác,

• kontrolu podkladov a výkresov podrobného vytýčenia stavebných objektov a technologických zariadení,

• vykonanie podrobného vytýčenia jednotlivých stavebných objektov a technologických zariadení stavby v súlade s projektovou dokumentáciou,

• meranie skutočného vyhotovenia zhotovených stavebných objektov a technologických zariadení, terénnych úprav a podzemných inžinierskych sietí a zariadení pred ich zakrytím,

• vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia zhotovených stavebných objektov a technologických zariadení,

• vypracovanie projektovej dokumentácie na meranie posunov a deformácií stavebných objektov, ak si to vyžaduje charakter stavby, alebo ak to predpisuje projektová dokumentácia,

• meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení počas výstavby a základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou, ak si to vyžaduje charakter stavby, alebo ak to predpisuje projektová dokumentácia,

• vyhotovenie technickej účelovej mapy (základná mapa diaľnice, základná mapa závodu, základná mapa letiska, technický mapa mesta, atď.), ak to požaduje stavebník,

• meranie a kvantifikáciu geodeticky merateľných položiek vykonaných častí stavebných objektov pre potrebu fakturácie,

• archivovanie meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, vytyčovacích protokolov a záznamov v stavebnom denníku.

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Vykonávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby v rozsahu čl. III. tejto zmluvy v čase prípravy stavby, realizácie stavby a po dokončení stavby. Termín začatia činnosti ......................... a termín dokončenia činnosti .........................

4.2 Ak dôjde k predĺženiu lehoty výkonu činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby dohodnutej v tejto zmluve z dôvodu, ktorý nebude na strane vykonávateľa, zmluvné strany upravia čas plnenia formou písomného dodatku k tejto zmluve.

4.3 Odberateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby vykonávateľ mohol činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby v rozsahu čl. III. tejto zmluvy riadne a včas vykonať, za tieto činnosti zaplatiť vykonávateľovi odplatu v dohodnutej výške a v dohodnutých termínoch platby.

4.4 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť aj náklady, ktoré vykonávateľ nevyhnutne vynaložil pri vykonávaní činností autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v odplate, dohodnutej v tejto zmluve.

4.5 Riadne a včasné spolupôsobenie odberateľa, dohodnuté v čl. VIII. tejto zmluvy, podmieňuje dodržanie času plnenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby zo strany vykonávateľa.

V.

ODPLATA

5.1 Odberateľ zaplatí vykonávateľovi odplatu za výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby v rozsahu čl. III. tejto zmluvy vo výške ....................... €. Spôsob stanovenia odplaty je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

5.2 Výška odplaty je v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov dohodnutou cenou.

5.3 K odplate uvedenej v čl. 5.1 a 5.2 bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných predpisov. Ak vykonávateľ nie je platiteľom DPH, ustanovenie čl. 5.3 sa neaplikuje.

5.4 Okrem dohodnutej odplaty uhradí odberateľ vykonávateľovi náklady, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku (napr. poplatky za vydanie rozhodnutí verejnoprávnych orgánov, poplatky za vykonanie niektorých preukazných skúšok, ktoré vykonáva tretia osoba, náklady na pracovné cesty vyžiadané odberateľom a iné).

5.5 V odplate, uvedenej v čl. 5.1 a 5.2, sú obsiahnuté personálne náklady autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby na dopravu osobným automobilom z miesta bydliska na stavenisko a späť a náklady na prístrojové a softvérové vybavenie autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby.

5.6 V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty výstavby z dôvodov, ktoré nebudú na strane vykonávateľa, má vykonávateľ nárok na plnú odplatu a na jej zvýšenie z titulu predĺženia lehoty výkonu činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby. Spôsob stanovenia odplaty za výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby v predĺženej lehote dohodnú zmluvné strany dodatkom k tejto zmluve.

5.7 V prípade, že bude zastavená alebo prerušená realizácia stavby alebo jej časti, na ktorej zabezpečuje vykonávateľ činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby, z dôvodov, ktoré nebudú na strane vykonávateľa, má vykonávateľ nárok na úhradu nabehnutých nákladov a ...... % zisku.


Miera zisku nesmie byť vyššia ako 20%.

VI.

SPÔSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Odberateľ zaplatí vykonávateľovi odplatu dohodnutú v čl. 5.1 a 5.2 tejto zmluvy na základe faktúr vykonávateľa v týchto etapách

1. etapa – ku dňu.......................... %

2. etapa – ku dňu.......................... %

3. etapa – ku dňu.......................... %

4. etapa – ku dňu.......................... %

Spolu...........................................100%

6.2 Jednotlivé faktúry budú obsahovať

• meno, priezvisko a adresu sídla vykonávateľa, IČO, IČ DPH,

• obchodné meno a adresu sídla odberateľa, IČO, IČ DPH,

• označenie diela (stavby alebo jej časti),

• číslo zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,

• poradové číslo faktúry,

• deň vzniku daňovej povinnosti,

• deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

• fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH v percentách a v eurách a celkovú fakturovanú sumu,

• rozpis už fakturovaných čiastok,

• meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je odberateľ oprávnený vrátiť ju vykonávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry odberateľovi.

6.4 Poplatky, prípadne iné náklady uvedené v čl. 5.4 tejto zmluvy, bude vykonávateľ fakturovať štvrťročne samostatne.

6.6 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia.

VII.

SPLNOMOCNENIE

7.1 Odberateľ udeľuje týmto vykonávateľovi písomnú plnú moc, aby podľa § 13 v nadväznosti na § 566 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Obchodného zákonníka konal pri zabezpečovaní činností autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) v rozsahu čl. III. tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval v konaniach s dotknutými orgánmi a v rokovaniach s právnickými osobami alebo fyzickými osobami týkajúcich sa problematiky geodézie a kartografie. Najmä je vykonávateľ splnomocnený rokovať s partnermi pri príprave a pri realizácii stavby a vykonávať činnosti potrebné pre riadne odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby alebo časti stavby.

7.2 Vykonávateľ nie je oprávnený uzavierať a meniť zmluvy potrebné na vykonávanie geodetických a kartografických činností. Vykonávateľ je však povinný vypracovať stanovisko pre odberateľa vo veci pripravovaných zmlúv na vykonávanie geodetických prác alebo dodatkov k týmto zmluvám.

7.3 Vykonávateľ bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca odberateľa (zhotoviteľa) a bude konať v jeho mene a na jeho účet.

7.4 Úkony takto uskutočnené zaväzujú odberateľa v plnom rozsahu.

7.5 Toto splnomocnenie končí uplynutím času plnenia podľa čl. IV. tejto zmluvy. Ak bude stavba alebo jej časť, na ktorej zabezpečuje činnosť autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby, dokončená, končí splnomocnenie dňom odstránenia poslednej chyby alebo posledného nedorobku uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí.

VIII.

OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1 Vykonávateľ bude informovať odberateľa o priebehu realizácie ním zabezpečovaných činností autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby formou situačných správ, ktoré bude vykonávateľ vypracovávať štvrťročne.

8.2 Vykonávateľ bude poskytovať odberateľovi kópie dôležitej obchodnej a inej korešpondencie (denníky, objednávky, reklamácie, zápisy z rokovaní a iné).

8.3 Vykonávateľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie týkajúce sa diela (stavby alebo jej časti), ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu odberateľa (zhotoviteľa stavby alebo časti stavby) a objednávateľa (stavebníka) a tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

8.4 Vykonávateľ bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

8.5 Vykonávateľ bude uskutočňovať svoju činnosť v súlade so záujmami odberateľa (zhotoviteľa) a podľa jeho pokynov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov.

8.6 Ak dohody uzavreté podľa čl. 8.5 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku vykonávateľa, musí byť súčasťou týchto dohôd aj spôsob úpravy odplaty (ceny). Tieto dohody sú podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

8.7 Vykonávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností autorizovaného geodeta v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Ak odberateľ o to požiada, je vykonávateľ povinný umožniť mu nahliadnuť do oprávnenia.

8.8 Vykonávateľ vyhlasuje, že činnosť autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby bude vykonávať......................................................... (uvedie sa meno a priezvisko osoby), ktorý je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta č. ................., ktoré vydala Slovenská komora geodetov a kartografov dňa............ .

8.9 Vykonávateľ je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu odberateľovi úradné doklady, veci alebo iný prospech, všetko, čo získa v mene odberateľa pri zabezpečovaní činností autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby od tretej strany (rozhodnutia úradov, súdov alebo iných orgánov, hmotné veci, zmluvné pokuty, úhrady škôd). Odberateľ v tejto súvislosti uhradí vykonávateľovi náklady, ktoré vykonávateľ nevyhnutne a účelne vynaložil pri zabezpečovaní činnosti v prospech odberateľa (poplatky, príp. iné náklady).

8.10 V rámci svojho spolupôsobenia sa odberateľ zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi bez nároku na úhradu:

• 1 vyhotovenie právoplatných stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu,

• 1 vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie, zhodné s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom konaní,

• 1 vyhotovenie zmluvy o dielo, uzavretej medzi zhotoviteľom projektu pre stavebné povolenie a objednávateľom (stavebníkom),

• 1 vyhotovenie zmluvy o dielo, uzavretej medzi odberateľom (zhotoviteľom) a objednávateľom (stavebníkom),

• 1 suchú, v zime vykurovanú, priamo vetranú a osvetlenú kanceláriu.

• za