dnes je 25.3.2023

Input:

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) podľa Obchodného zákonníka

6.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.13.6.3 Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) podľa Obchodného zákonníka

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O VYKONANÍ PRÁC

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy:.............................

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Vykonávateľ: ......................................................................................

(obchodné meno, sídlo telefón, fax a e-mail)

Zastúpený: ......................................................................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) technických: ......................................................................................

b) zmluvných: