Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in rem

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6 Vzor – Zmluva o zriadení vecného bremena in rem

Mgr. Juraj Lamačka

Stiahnuť vzor
Zmluva o zriadení vecného bremena

Oprávnený:

Meno a priezvisko: ...........................................
Rodné priezvisko: ...........................................
Dátum narodenia: ...........................................
Rodné číslo: ...........................................
Trvalý pobyt: ...........................................
Št. občianstvo: ...........................................

(ďalej aj „Oprávnený“)

a

Povinný:

Názov: ...........................................
Sídlo: ...........................................
IČO: ...........................................
Zápis: ...........................................
Bankové spojenie: ...........................................
Oprávnený konať: ...........................................

> (ďalej aj „Povinný“)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Oprávnený je výlučným vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností nachádzajúcich sa v ......................, zapísaných na príslušnom liste vlastníctva č. ......................, katastrálne územie ..........................., obec ............................., okres ............................, vedené Správou katastra ......................., na Katastrálnom úrade v ............................:

  1. pozemku, parcela registra „...“ KN, parc. č. ............, druh pozemku ..................................... o výmere ........ m2,

  2. stavby so súpisným číslom ............, postavená na parcele registra „...“ KN, parc. č. ..................., popis stavby: ..............................

 2. Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v ..........................., zapísaných na príslušnom liste vlastníctva č. ................., katastrálne územie ..........................., obec ..............................., okres ..........................., vedené Správou katastra ..........................., na Katastrálnom úrade v ..............................:

  1. pozemku, parcela registra „...“, parc. č. .................., druh pozemku ................................... o celkovej výmere ........ m2.

  2. pozemku, parcela registra „ ...“, parc. č. ............, druh pozemku ......................... o celkovej výmere ....... m2.

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam uvedeným v článku I. bod 2., písm. a) a b) Zmluvy v prospech vlastníka nehnuteľností podľa článku I. bod 1., písm. a) a b) Zmluvy za podmienok uvedených v ďalšom texte Zmluvy.

III. Zriadenie vecného bremena in rem

 1. Povinný zriaďuje v prospech vlastníka nehnuteľností uvedených v článku I. bod 1., písm. a) a b) Zmluvy vecné bremeno in rem, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti uvedené v článku I. bod 2., písm. a) a b) Zmluvy v rozsahu v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. ................................, vypracovaným ..............................., úradne overeným .................................... dňa ................... Geometrický plán uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako jej príloha.

 2. Oprávnený právo z vecného bremena v zmysle článku III. bodu 1., tejto Zmluvy prijíma a povinný sa zaväzuje výkon jeho práva trpieť.

 3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z vecného bremena dohodnutého touto Zmluvou a spojené s vlastníctvom nehnuteľností, ktoré sú uvedené v Zmluve, v prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľností prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.

 4. Vecné bremeno podľa bodu 1., tohto článku Zmluvy sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne.

 5. Oprávnený sa zaväzuje na primeranú úhradu nákladov spojených s nehnuteľnosťami v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: