Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in personam

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5 Vzor – Zmluva o zriadení vecného bremena in personam

Mgr. Juraj Lamačka

Stiahnuť vzor
Zmluva o zriadení vecného bremena

Oprávnený:

Meno a priezvisko: ...........................................
Rodné priezvisko: ...........................................
Dátum narodenia: ...........................................
Rodné číslo: ...........................................
Trvalý pobyt: ...........................................
Št. občianstvo: ...........................................

(ďalej aj „Oprávnený“)

a

Povinný:

Názov: ...........................................
Sídlo: ...........................................
IČO: ...........................................
Zápis: ...........................................
Bankové spojenie: ...........................................
Oprávnený konať: ...........................................

(ďalej aj „Povinný“)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“)

I. Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in personam v prospech Oprávneného ako osoby oprávnenej z vecného bremena k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve Povinného zapísaným na liste vlastníctva č. ................. vedeným Katastrálnym úradom v ..........................................., Správa katastra ..........................................., okres ..........................................., obec ..........................................., katastrálne územie ..........................................., a to k:

  • - domu so súpisným číslom ..................., postaveným na parcele registra „..........“ KN číslo .............., druh pozemku: ..........................................., o výmere: .............. m2 (ďalej aj „Dom“),
  • - pozemku registra „.........“ KN s parcelným číslom ............., druh pozemku: ..........................................., o výmere: ............... m2 a pozemku registra „.............“ KN s parcelným číslom ..................., druh pozemku: ..........................................., o výmere: .................. m2 (ďalej aj „Pozemky“),

(spolu ďalej aj „Nehnuteľnosti“).

II. Zriadenie vecného bremena in personam

 1. Povinný touto zmluvou zriaďuje v prospech Oprávneného vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania Nehnuteľností uvedených v čl. I ods. 1. tejto Zmluvy v celom rozsahu, t.j. všetkých miestností domu a jeho vnútorného vybavenia, vrátane doživotného užívania pozemku, na ktorom je dom postavený, ako aj ostatných pozemkov uvedených v čl. I ods. 1 tejto Zmluvy.

 2. Oprávnený uvedené právo prijíma a Povinný sa zaväzuje výkon jeho práva strpieť.

 3. Vecné bremeno uvedené v odseku 1 tohto článku Zmluvy sa zriaďuje odplatne, a to za odplatu vo výške =....................,- EUR mesačne. Oprávnený sa zaväzuje zaplatiť Povinnému odplatu na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy najneskôr do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 4. Oprávnený sa zároveň zaväzuje na primeranú úhradu nákladov k Nehnuteľnostiam, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho práva vyplývajúceho z vecného bremena.

 5. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne Oprávnený dňom, kedy rozhodnutie príslušnej správy katastra o povolení vkladu vecného bremena in personam do katastra nehnuteľností nadobudne právoplatnosť.

III. Popis Nehnuteľnosti

 1. Dom pozostáva z:

  • - Obývacia izba + jedáleň ............. m2
  • - Kuchyňa ............. m2
  • - Izba ............. m2
  • - Kúpeľňa s WC ............. m2
  • - Chodba ............. m2
 2. Vnútorné vybavenie Domu tvorí:

  • - Kuchynská linka vrátane spotrebičov,
  • - Jedálenský stôl so štyrmi stoličkami,
  • - Obývacia stena s televízorom a rádiom,
  • - Čalúnená sedačka a konferenčný stolík,
  • - Manželská posteľ a skrine na uloženie šatstva,
  • - Vstavaná skriňa a polička na odkladanie topánok.
 3. Vybavenie pozemkov tvorí:

  • - Trávnatá plocha s ovocnými stromami,
  • - Spevnená plocha s dreveným altánkom a miestom na grilovanie,
  • - Kôlňa na odkladanie pracovných nástrojov a dreva.

IV. Technický stav Nehnuteľností

 1. Oprávnený nepožiadal a ani nepožiada Povinného o vypracovanie znaleckého posudku za účelom zistenia technického stavu Domu s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch.

 2. Oprávnený vyhlasuje, že stav Nehnuteľností ako aj stav ich vybavenia mu je známy a v tomto stave ich bez výhrad prijíma.

V. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Povinný vyhlasuje, že bez výslovného písomného súhlasu Oprávneného nebude po dobu trvania vecného bremena užívať Nehnuteľnosti ani on, a s jeho súhlasom, ani iná tretia osoba.

 2. Povinný vyhlasuje, že bez výslovného písomného súhlasu Oprávneného nezriadi k Nehnuteľnostiam vecné bremeno in personam v prospech tretích osôb.

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: