Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10 Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí stavby .........................................................................

(uvedie sa názov stavby)

Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ............................................................... (názov objednávateľa, a názov zhotoviteľa)zhotovil zhotoviteľ ............................................. (názov zhotoviteľa)dielo – stavbu........................................ (uvedie sa názov stavby) pre objednávateľa.......................................... (názov objednávateľa)

Zmluvné strany konštatujú, že dielo – stavba bolo ukončené dňa ........................... Zhotoviteľ vyzval objednávateľa na prevzatie diela listom zo dňa ......... na preberacom konaní, ktoré sa uskutoční v mieste zhotovenia stavby...... dňa 14. júna 2019 .... so začiatkom o 10oo hod.

Podkladom pre odovzdanie a prevzatie predmetnej stavby sú zápisy o odovzdaní a prevzatí týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov:

....................................................................................................................................................... (uvedú sa názvy a čísla všetkých stavebných objektov a prevádzkových súborov v poradí napr. 1 až 12)

V zápisoch o odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov sú uvedené zoznamy vád a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, neznižujú úžitkové vlastnosti diela ani jeho hodnotu.

Vady a nedorobky budú odstránené v termínoch, ktoré sú uvedené v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov a prevádzkových súborov. Tieto zápisy tvoria neoddeliteľné prílohy č. 1 až 12 k tomuto protokolu.

Prílohu č. 13 tvorí zoznam vád, operatívne zistených pri protokolárnom ukončení prevzatia diela, t. j. vád, ktoré vznikli v čase od potvrdenia zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stavebného objektu alebo prevádzkového súboru po potvrdenie protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby (ak sa takéto vady diela vyskytli).

Prílohou č. 14 je protokol o úspešnom ukončení komplexného vyskúšania, pokiaľ bolo zmluvne dohodnuté.

Záručná doba na dielo a jeho časti platí podľa ZoD č.................

Záručná doba pre všetky časti stavby začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, t. j. podpísaním tohto protokolu.

Podpísaním tohto protokolu prechádza nebezpečie škody (poškodenie, zničenie, strata) na diele zo zhotoviteľa stavby na objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí stráženie odovzdanej stavby,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: