dnes je 24.5.2022

Input:

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10 Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí stavby .........................................................................

(uvedie sa názov stavby)

Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ............................................................... (názov objednávateľa, a názov zhotoviteľa)zhotovil zhotoviteľ ............................................. (názov zhotoviteľa)dielo – stavbu........................................ (uvedie sa názov stavby) pre objednávateľa.......................................... (názov objednávateľa)

Zmluvné strany konštatujú, že dielo – stavba bolo ukončené dňa ........................... Zhotoviteľ vyzval objednávateľa na prevzatie diela listom zo dňa ......... na preberacom konaní, ktoré sa