dnes je 25.7.2021

Input:

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10 Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí stavby .........................................................................

(uvedie sa názov stavby)

Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ............................................................... (názov objednávateľa, a názov zhotoviteľa)zhotovil zhotoviteľ ............................................. (názov zhotoviteľa)dielo – stavbu........................................ (uvedie sa názov stavby) pre objednávateľa.......................................... (názov objednávateľa)

Zmluvné strany konštatujú, že dielo – stavba bolo ukončené dňa ........................... Zhotoviteľ vyzval objednávateľa na prevzatie diela listom zo dňa ......... na preberacom konaní, ktoré sa uskutoční v mieste zhotovenia stavby...... dňa 14. júna 2019 .... so začiatkom o 10oo hod.

Podkladom pre odovzdanie a prevzatie predmetnej stavby sú zápisy o odovzdaní a prevzatí týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov:

....................................................................................................................................................... (uvedú sa názvy a čísla všetkých stavebných objektov a prevádzkových súborov v poradí napr. 1 až 12)

V zápisoch o odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov sú uvedené zoznamy vád a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, neznižujú úžitkové vlastnosti diela ani jeho hodnotu.

Vady a nedorobky budú odstránené v termínoch, ktoré sú uvedené v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov a prevádzkových súborov. Tieto zápisy tvoria neoddeliteľné prílohy č. 1 až 12 k tomuto protokolu.

Prílohu č. 13 tvorí zoznam vád, operatívne zistených pri protokolárnom ukončení prevzatia diela, t. j. vád, ktoré vznikli v čase od potvrdenia zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stavebného objektu alebo prevádzkového súboru po potvrdenie protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby (ak sa takéto vady diela vyskytli).

Prílohou č. 14 je protokol o úspešnom ukončení komplexného vyskúšania, pokiaľ bolo zmluvne dohodnuté.

Záručná doba na dielo a jeho časti platí podľa ZoD č.................

Záručná doba pre všetky časti stavby začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, t. j. podpísaním tohto protokolu.

Podpísaním tohto protokolu prechádza nebezpečie škody (poškodenie, zničenie, strata) na diele zo zhotoviteľa stavby na objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí stráženie odovzdanej stavby, energie, médiá a obsluhu a údržbu