Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.9 Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky

Ing. Vasil Ivanov, PhD.

Stiahnuť vzor
.......................................................................................................................................................

( názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom )

Číslo:

V ................................. dňa.....................

.......................................................................................................................................................

Meno a priezvisko resp. názov a adresa navrhovateľa, ( stavebníka, príp. užívateľa)

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

................................................................. (názov správneho orgánu), vydal dňa ............ pod č................ povolenie na dočasné užívanie stavby................. na skúšobnú prevádzku.

Stavebné povolenie pre uvedenú stavbu vydal stavebný úrad pod č. ........ v .....................................( názov a adresa navrhovateľa) podal dňa .......................... návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Obec ( mesto )........................ (názov), stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh stavebníka podľa § 81 stavebného zákona a na podklade výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa § 84 ods. 3 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie, ktorým

povoľuje užívanie

............................................................................. (označenie stavby a vymedzenie účelu jej užívania).

Stavba obsahuje:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Podľa § 82 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z. z. sa pre užívanie určujú tieto podmienky:................................................................................................................

Pri kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené drobné nedostatky, ktoré musia byť odstránené v týchto lehotách:

..............................................................................( uviesť nedostatky a lehoty na ich odstránenie)

Kolaudačné rozhodnutie je zároveň podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá prevádzky.

ODÔVODNENIE

Skúšobná prevádzka prebiehala od.................. do.................

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: