dnes je 10.7.2020

Input:

Vzor - Darovacia zmluva

9.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8 Vzor - Darovacia zmluva

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zmluva”)

uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami:

Darca:
..............................., rod. .........................
 
nar.: ........................
rodné číslo: ...................
bytom .............................
č. OP: ...........................
rod. stav: .......................
štátny občan: .................

(ďalej len „ darca ”)

a

Obdarovaný: ............................., rod.
..........................
 
nar.: ...............................
rodné číslo: ..............................
bytom .........................................
č. OP: ......................................
rod. stav: ......................................
štátny občan: .......................

(ďalej len „ obdarovaný ”)

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto darovacej zmluvy, na základe ktorej darca prevedie na obdarovaného vlastnícke právo k nehnuteľnostiam špecifikovaným nižšie.

Článok I

Predmet zmluvy

1.1 Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľností:

-rodinný dom súp. č. .............. a jeho súčasti a príslušenstvo nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „...” KN, parc. č. .................... o výmere ............... m2 druh pozemku: ................................ v kat. území ...................................., zapísaný na liste vlastníctva č. ...................., vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom  obce ....   okres .............................., obec .................................., ktorého celková plocha je ..................... m2. Rodinný dom pozostáva z jedného podzemného a jedného nadzemného podlažia. Nadzemné podlažie tvorí kuchyňa, tri izby, kúpeľňa, samostatné WC, špajza, chodba a miestnosť skladu so samostatným vstupom.

-pozemok parcely registra „...” KN parc. číslo . .................... o výmere ................. m2 v kat. území ........................ zapísaný na liste vlastníctva č. ................. vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  ....  , druh pozemku: ................................., kód využitia pozemku ................... okres ............................., obec ............................. , na ktorom je dom so súp.č. ............. postavený. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce (ďalej len „ nehnuteľnosti” alebo „ dar ”).

1.2 Darca touto zmluvou bezodplatne daruje obdarovanému nehnuteľnosti špecifikované v ods. 1.1 tejto zmluvy a obdarovaný dar s vďakou prijíma.

Článok II

Vyhlásenia zmluvných strán

2.1 Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľností a ich stav mu je dobre známy.

2.2 Darca vyhlasuje, že neutajuje žiadne jemu známe skryté vady na nehnuteľnosti, že nie je žiadnym spôsobom obmedzené jeho právo s nimi disponovať a že na nich, ku dňu podpisu zmluvy neviaznu žiadne záložné práva, ťarchy, vecné bremená, obmedzenia prevodu týchto nehnuteľností, ani iné práva tretích osôb (napr. nájomné práva, podnájomné práva, právo doživotného bývania a užívania).

2.3 Darca vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, nedoplatky na daniach a poplatkoch resp. úhradách za služby poskytované v súvislosti s užívaním rodinného domu, ani iné právne povinnosti.

Článok III

Vrátenie daru

3.1 Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru v prípade, že sa k nemu obdarovaný bude chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.

Článok IV

Nadobudnutie vlastníctva a odovzdanie daru

4.1 Vlastnícke právo k daru nadobudne obdarovaný právoplatnosťou rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru  obce ....   o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech obdarovaného na základe návrhu na vklad vlastníckeho práva.

4.2 Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá obdarovaný bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy.

4.3 Náklady spojené so zápisom vlastníckeho práva k daru do katastra nehnuteľností znáša