Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vybrané parametre bilančnej rovnováhy firmy v roku 2018

27.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.5 Vybrané parametre bilančnej rovnováhy firmy v roku 2018

Ing. Dušan Preisinger

Ukazovatele, ktoré poskytujú informácie o vývoji nákladovosti firmy a jej vzájomne prepojených faktoroch, ako aj ukazovatele, ktoré umožňujú priebežne vyhodnocovať efektívnosť nákladovosti úzko súvisia s ukazovateľmi, ktoré charakterizujú zdroje a štruktúru financovania majetku firmy. Ide o parametre, ktoré v podstate dopĺňajú analýzu efektívnosti prevádzkového cyklu. Pre dosiahnutie stabilnej bilančnej rovnováhy sú dôležité tri základné faktory, ktorých vývoj je potrebné, z hľadiska poznania reálnej ekonomickej pozície, podrobnejšie analyzovať:

- Byť v ekonomickej pozícii, pri ktorej firma financuje dlhodobé aktíva (rozhodujúci podiel vo väčšine firiem predstavujú fixné aktíva) dlhodobými zdrojmi (vlastné zdroje + dlhodobé cudzie zdroje). Ak je hodnota dlhodobých aktív vyššia ako hodnota dlhodobých zdrojov, znižujú sa ukazovatele rentability. Financovanie dlhodobých aktív krátkodobými zdrojmi negatívne ovplyvňuje nákladovosť prevádzkového cyklu. Pre firmu je v tejto situácii dôležité, na základe dlhodobých časových radov, analyzovať príčiny prípadnej bilančnej nerovnováhy (pokles zhodnotenia fixných aktív v tržbách → rast podielu fixných nákladov na celkových nákladoch; pokles parametrov rentability → zníženie akumulácie vlastných zdrojov; rast likvidity II. a III. stupňa → zníženie hodnoty tržieb a zvýšenie miery financovania krátkodobými cudzími zdrojmi).

- Naopak, ak je hodnota dlhodobých aktív nižšia ako hodnota dlhodobých zdrojov, zvyšuje sa vnútorný potenciál rentability. Najmä, ak v štruktúre dlhodobých zdrojov dominujú vlastné. Tie sú umiestnené do obežných aktív a pri optimálnej štruktúre likvidity zabezpečujú výrazný rast ziskovej marže (vlastné zdroje sú najefektívnejší zdroj financovania prevádzkových nákladov). Je však dôležité, z hľadiska výslednej rentability firmy, poznať hraničnú hodnotu efektívnosti umiestnenia najmä vlastných zdrojov do obežných aktív. Jedným z ukazovateľov, ktoré poskytujú z tohto pohľadu významnú informáciu, je ukazovateľ „vlastné zdroje/obežné aktíva”. Ak jeho hodnota výrazne rastie, znižuje sa rentabilita vlastného kapitálu. Firma má dostatok disponibilných vlastných zdrojov, ale tento potenciál nie je zhodnotený v obežných aktívach, ktoré sú nositeľom tržieb. Nadmerne vysoká hodnota kapitálovej vybavenosti „vlastné zdroje/aktíva” znamená, že firma nevyužíva svoj udržateľný rast. Má priestor pre zvýšenie hodnoty obežných aktív (ak je zabezpečený odbyt → má tiež priestor pre zníženie ziskovej marže a zvýšenie konkurencieschopnosti na relevantnom trhu). Súčasne má disponibilné zdroje na nové investičné aktivity. Je na jej rozhodnutí, či tieto disponibilné vlastné zdroje využije na rast fixných, alebo obežných aktív. Dôležité, pri investičnom zámere však je, aby firma mala k dispozícii zdroje na finančné krytie rozbehovej fázy. Dôvodom je, že pri spolufinancovaní investície vlastnými aj cudzími zdrojmi sa krátkodobo zvyšuje prevádzková aj finančná leverage.

- Uvedené vzťahy dopĺňa parameter, ktorý charakterizuje štruktúru umiestnenia vlastných zdrojov do dlhodobých aktív. Pre firmu je z hľadiska efektívnosti dôležité, aby vlastný kapitál (ako významná súčasť dlhodobých zdrojov) v rozhodujúcej miere financoval tie fixné aktíva (hmotný a nehmotný investičný majetok), prostredníctvom ktorých sa realizujú produkčné aktivity firmy. Ide teda o fixné aktíva, ktoré zabezpečujú produkciu, ktorou je operatívne financovaná reprodukcia prevádzkového cyklu. Na druhej strane ostatné dlhodobé aktíva môžu byť kryté dlhodobými cudzími zdrojmi. Je teda vhodné analyzovať vývoj ukazovateľov „vlastné zdroje/dlhodobé cudzie zdroje (1)” na jednej strane a „hmotný a nehmotný investičný majetok/ ostatné dlhodobé aktíva (2)” na strane druhej. Je potrebné uviesť, že hodnota ukazovateľov je individuálna, nie je možné ju vyhodnotiť na základe agregovaných údajov za podnikovú sféru (ovplyvňuje ju bilančná štruktúra všeobecne typická pre odvetvie, v ktorom firma realizuje pre ňu dominantné

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: