Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Územné konanie a územné rozhodnutie

30.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Územné konanie a územné rozhodnutie

Jedným z nástrojov územného plánovania je územné rozhodnutie. Na rozdiel od územnoplánovacej dokumentácie, ktorá má všeobecnú platnosť na území obce, územné rozhodnutie je individuálnym správnym rozhodnutím o návrhu, ktorým sa vymedzenému okruhu účastníkov konania priznávajú konkrétne práva a povinnosti týkajúce sa navrhovanej činnosti.

Účelom územného rozhodnutia je v správnom konaní, na základe poznania územia, platnej územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, alebo iných podkladov určiť stavebný pozemok, umiestnenie stavby na ňom a určiť podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie. Územné rozhodnutie sa vydáva s cieľom zabezpečiť záujmy spoločnosti v území, najmä súladu s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecnej a časovej koordinácie jednotlivých stavieb a iných opatrení v území, predovšetkým starostlivosti o životné prostredie, včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vyžadujú novostavby, ako aj zmeny existujúcej stavby, ktorými sa doterajšia stavba zvyšuje, alebo sa pôdorysne rozširuje, t.j. nadstavby a prístavby, ale n ie vždy je potrebné viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutie. Jedná sa o prípady, kedy obec má územnoplánovaciu dokumentáciu v rozsahu územného plánu obce, alebo územného plánu zóny, a ochrana dôležitých záujmov v území je určená v záväznej časti uvedenej územnoplánovacej dokumentácie. Rovnako sa územné rozhodnutie nevydáva, ak územné rozhodnutie vznikne zo zákona alebo na základe všeobecne záväzného právneho predpisu. Takto vznikajú najmä rozhodnutia o chránenej časti krajiny alebo o ochrannom pásme. Ďalšie výnimky ustanovuje zákon pre drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb a pre informačné, reklamné a propagačné zariadenia.

Samostatné územné rozhodnutie stavebný úrad nevydá ani v prípade, že územné konanie o umiestnení stavby spojí so stavebným konaním.

Podľa účelu, na ktorý sa územným rozhodnutím vymedzuje územie môže byť vydané územné rozhodnutie:

 • o umiestnení stavby,

 • o využití územia,

 • o chránenom území alebo o ochrannom pásme,

 • o stavebnej uzávere.

Na územné konanie je príslušný stavebný úrad. Ak je na územné konanie, ktorým sa vydáva rozhodnutie o využití územia alebo o chránenom území či o ochrannom pásme, príslušný podľa osobitných predpisov iný orgán štátnej správy než stavebný úrad, dohodne sa tento orgán o návrhu rozhodnutia alebo opatrenia so stavebným úradom.

Začatie územného konania

Územné konanie sa začína dňom doručenia písomného návrhu navrhovateľa stavebnému úradu, z podnetu stavebného úradu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou Vyhláškou MŽP SR č. 456/2000Z.z., spracovanou oprávnenou osobou a požadovanými dokladmi.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje:

 1. všeobecné identifikačné údaje o navrhovateľovi,

 2. zoznam známych účastníkov konania,

 3. návrh, z ktorého sú zrejmé najmä jeho predpokladané účinky na územie nároky na verejnú dopravnú a technickú infraštruktúru,

 4. identifikačné údaje pozemkov a stavieb, ktorých sa územné rozhodnutie týka,

 5. identifikačné údaje susedných pozemkov a susedných stavieb.

Súčasťou žiadosti je:

 1. dokumentácia predmetu územného návrhu,

 2. situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia (grafická príloha), resp. aj mapový podklad,

 3. doklady o vlastníctve alebo o inom práve k pozemku alebo stavbe

 4. súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pozemok nemožno na navrhovaný účel vyvlastniť,

 5. rozhodnutia, záväzné stanoviská, prípadne stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov a údaje o splnení nimi určených podmienok.

Dokumentácia obsahuje základné údaje o území, stavebnom pozemku a užívaní stavby, jej urbanistické, architektonické riešenie a napojenie na infraštruktúru a grafickú prílohu dokumentujúcu návrh vzťahov k okoliu stavby.

Zastavenie územného konania

Stavebný úrad, po prijatí návrhu na územné rozhodnutie, preskúma či je návrh úplný a či dokumentáciu vypracovala osoba oprávnená na vykonávanie projektovej činnosti ( okrem PD jednoduchej stavby). Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote nedoplní, stavebný úrad územné konanie zastaví.

Stavebný úrad územné konanie zastaví aj z dôvodu, že navrhovateľ vzal svoj návrh späť alebo ak zistí že so stavbou bolo začaté pred právoplatnosťou územného rozhodnutia.

Ak stavebný úrad zastaví územné konanie z dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť, na zastavenie konania nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov konania.

Preskúmanie návrhu na územné rozhodnutie

Ak je návrh úplný, preskúma stavebný úrad jeho súlad so záväznými podkladmi pre územné rozhodovanie.

Návrh sa preskúmava z hľadiska:

 • jeho súladu s územným plán obce alebo územným plánom zóny,

 • charakteru územia a s požiadavkami na ochranu urbanistických a architektonických hodnôt v území, s požiadavkami na ochranu obytného prostredia a s požiadavkami na ochranu zelene,

 • starostlivosti o životné prostredie, dôsledkov požadovaného opatrenia v území a vhodnosti geologických pomerov,

 • nárokov na dopravnú infraštruktúru a na kapacity inžinierskych sietí,

 • súladu so všeobecnými územnotechnickými požiadavkami, vrátane požiadaviek na bezbariérový prístup a možnosť bezpečného pohybu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

 • požiadaviek na ochranu zdravia, požiadaviek radiačnej ochrany, na zabezpečenia preslnenia, protipožiarnej bezpečnosti a požiadaviek bezpečnosti práce a hodnotenia vplyvu technických zariadení na územie,

 • požiadaviek ochrany prírody, ochrany a racionálneho využívania prírodných zdrojov, starostlivosti o národné kultúrne pamiatky, pamiatkové územia a archeologické náleziská, ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ak ich posúdenie nepatrí dotknutým orgánom,

 • požiadaviek jadrovej bezpečnosti, ak sa v danom území nachádza jadrové zariadenie alebo existuje zámer umiestniť v danom území jadrové zariadenie.

Zamietnutie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Ak stavebný úrad pri preskúmaní návrhu zistí, že nie je v súlade uvedenými podmienkami a podmienky nemožno dodržať stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia zamietne .

Oznámenie o začatí územného konania

Po vyhodnotení súladu návrhu na územné rozhodnutie so záväznými podkladmi vyhodnotí stavebný úrad okruh účastníkov konania a oznámi im začatie územného konania.

Oznámenie o začatí konania zašle stavebný úrad aj dotknutým orgánom.

Oznámenie o začatí územného konania má deklaratórny charakter, nakoľko územné konanie je začaté už dňom doručenia návrhu na stavebný úrad. Stavebný úrad oznámi začatie konania do 7 dní odkedy je návrh účastníka konania úplný. Oznámením stavebný úrad upovedomuje dotknuté orgány a účastníkov konania o podanom návrhu a o tom, ako bude konanie ďalej prebiehať, t.j. či nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, alebo od neho upúšťa. Zároveň upozorní účastníkov konania na možnosť uplatniť proti návrhu námietky a pripomienky, pričom na ich uplatnenie stanoví lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v stanovenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci územného konania

Účastníkom územného konania je:

 • navrhovateľ,

 • obec, pokiaľ nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie,

 • ten, komu toto vyplýva z osobitných predpisov,( napríklad zák. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov).

V územnom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: