Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ukazovatele zadlženosti - faktor schopnosti splácať záväzky (I. časť)

14.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.5 Ukazovatele zadlženosti - faktor schopnosti splácať záväzky (I. časť)

Ing. Dušan Preisinger

Ukazovatele zadlženosti a ich vývoj sú ovplyvnené vývojom ukazovateľov aktivity (tie vyjadrujú schopnosť zhodnotiť fixné aktíva firmy a dosahovať disponibilnú masu zisku na splácanie záväzkov) a vývojom ukazovateľov likvidity (tie vyjadrujú udržateľnú štruktúru obežných aktív, ktorá nepredstavuje riziko zvyšovania zadlženosti). Tieto ukazovatele a ich vplyv na riziko zníženia miery bonity a solventnosti firmy boli analyzované v predchádzajúcich článkoch.

Základným východiskom pre hodnotenie vývoja analýzy z hľadiska finančnej zadlženosti firmy je nasledujúca schéma. Ide o vzťah medzi prevádzkovou leverage PL = fixné náklady/tržby (FN/T) a finančnou leverage FL = cudzie zdroje/vlastné zdroje (CZ/VK). Ide opäť o individuálne údaje, dôležitý je ich vývoj a schopnosť splácať záväzky, ktorá je vyjadrená dobou obratu záväzkov.

Legenda:

leverage = závislosť

PL = prevádzková leverage; FN = fixné náklady; T = tržby; FA = fixné aktíva;

OA = obežné aktíva; VK = vlastný kapitál; FL = finančná leverage

Fixné aktíva sú financované vlastným kapitálom, prípadne investičným úverom, ktorý má z hľadiska reprodukcie finančných tokov charakter dlhodobých vlastných zdrojov. Ak je hodnota vlastného kapitálu vyššia ako hodnota fixných aktív, znamená to, že časť vlastných zdrojov je umiestnená do obežných aktív (tieto vlastné zdroje, ktoré nie sú nákladovo zaťažené, financujú aktíva tvoriace masu zisku - zvyšuje sa zisková marža firmy a súčasne ide o pozíciu, ktorá zabezpečuje udržateľný rast - rozšírená reprodukcia z vlastných zdrojov).

Celková zadlženosť aktív firmy ovplyvňuje jej finančnú stabilitu. Ide o veriteľské riziko a poskytuje informáciu o miere krytia (reprodukcie prevádzkového cyklu) cudzími zdrojmi. Hodnota ukazovateľa je individuálna. Je potrebné ju analyzovať v dlhších časových radoch. Významnou informáciou je porovnanie vývoja zadlženosti aktív s vývojom doby splatnosti záväzkov. Ak sa doba splatnosti záväzkov predlžuje pri nezmenenej hodnote obežných aktív, základnou príčinou je ich štruktúra a rentabilita, tzn. aktíva nezabezpečujú disponibilné zdroje na financovanie reprodukcie prevádzkového cyklu bez zvýšenia finančnej závislosti. Výsledkom je pozícia, kedy na zabezpečenie reprodukcie prevádzkového cyklu je potrebný prevádzkový úver. Tým sa zvyšuje finančná leverage - úroky sú súčasťou fixných nákladov. Pritom je logické, že v tejto situácii je prevádzkový úver nevyhnutnosťou - zníženie bilančnej hodnoty obežných aktív má významný vplyv na

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: