dnes je 21.9.2019
Input:

Úhrada změny územního plánu vyvolané aktualizací zásad územního rozvoje

17.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.25 Úhrada změny územního plánu vyvolané aktualizací zásad územního rozvoje

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, hradí v případě, že pořízení změny územního plánu vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich aktualizace, náklady na pořízení této změny kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu územního plánu vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce. Tato úprava souvisí s povinností každé obce uvést územní plán bez zbytečného odkladu do souladu s následně vydanou územně plánovací dokumentací kraje nebo politikou územního rozvoje. Bez zbytečného odkladu je v komentářové literatuře vykládáno jako nejpozději při první pořizované změně územního plánu. Do té doby se části územního plánu, které jsou s nadřazenou územně plánovací dokumentací v rozporu, nepoužijí.

Změny vyvolané aktualizacemi zásad územního rozvoje, případně zásadami územního rozvoje úplně novými, hradí kraj vždy, pokud je jejich obsahem výhradně uvedení do souladu s územně plánovací dokumentací kraje. V takovém případě je žádoucí, aby byla změna pořízena zkráceným postupem dle ust. § 55 odst. 3 stavebního zákona, tzn. bez povinnosti zpracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Kraj v takovém případě uhradí náklady na zpracování změny a úplného znění po jejím vydání. Pokud by byla změna pořizována jiným postupem, měly by být v případě jeho zpracování uhrazeny také náklady na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. K úhradě nákladů na pořízení tzv. kombinovaných změn, tedy takových, které dle zadání nebo rozhodnutí o pořízení zahrnují i jinou materii, než jen uvedení do souladu s územně plánovací dokumentací kraje, se kraje staví různě. Z citovaného ust. 45 odst. 2 povinnost hradit náklady na pořízení jakékoliv změny, která zahrnuje rovněž uvedení do souladu se zásadami územního rozvoje, nevyplývá, nicméně kraje mohou tuto možnost upravit vnitřním předpisem. Rozhodující pro stanovení poměrné výše nákladů pak bývá stanovisko projektanta příslušné změny, příp. obsah smlouvy o dílo s tímto projektantem.