dnes je 25.7.2021

Input:

Účtovanie poskytnutia a vrátenia pôžičky medzi spoločníkmi v roku 2021

8.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.06.1.3 Účtovanie poskytnutia a vrátenia pôžičky medzi spoločníkmi v roku 2021

Zuzana Sidorová, daňový poradca

Všeobecná právna úprava pôžičky/úveru

Ak spoločnosť potrebuje finančné prostriedky pre svoju obchodnú činnosť, jedným z okamžitých spôsobov ich získania môže byť pôžička od spoločníka – fyzickej alebo právnickej osoby.

Na takúto transakciu sa v praxi najčastejšie používa zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke. Zmluvné typy zmluvy o úvere a zmluvy o pôžičke sú najčastejšie používanými zmluvnými typmi, ktorých účelom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov.

Zmluva o úvere sa riadi ustanoveniami § 497 – § 507 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“). Táto zmluva predstavuje záväzok veriteľa, že na žiadosť dlžníka poskytne peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Podstatnými časťami zmluvy o úvere sú:

 • záväzok veriteľa poskytnúť na požiadanie dlžníka v jeho prospech peňažné prostriedky. Veriteľ teda sľubuje dlžníkovi, že mu na jeho žiadosť bude poskytnutá ľubovoľná peňažná čiastka nepresahujúca v úhrne dohodnutý limit,

 • určenie sumy týchto peňažných prostriedkov (úverový limit),

 • záväzok dlžníka vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky a zaplatiť úroky,

 • úroky predstavujú odplatu za poskytnutie úveru. Ak nie je výška úroku dohodnutá, stanoví sa podľa § 502 Obchodného zákonníka.

Zmluva o pôžičke, ako zmluvný typ, sa riadi ustanoveniami § 657 - § 658 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Podstatnými časťami zmluvy o pôžičke je dohoda o:

 • prenechaní veci (o reálnom odovzdaní),

 • druhovom určení veci,

 • povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu,

 • určení času vrátenia.

Predmetom pôžičky musí byť druhovo určená vec a zmluvné strany sa musia dohodnúť o tom, že dlžník v dohodnutom čase vráti veriteľovi ten istý druh veci. Ak by mal vrátiť napríklad tú istú vec, išlo by o zmluvu o výpožičke podľa § 659 – § 662 OZ Občianskeho zákonníka.

V zmysle § 121 ods. 1 ObZ Obchodného zákonníka, spoločník alebo osoba podľa § 67c ods. 2 Obchodného zákonníka, môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti.

V ustanovení § 67c ods. 2 sú nasledovné osoby:

 • spoločník,

 • člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady,

 • ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,

 • tichý spoločník,

 • osoba blízka týmto osobám,

 • osoba konajúca na účet týchto osôb.

Ak teda spoločník požičia peniaze svojej obchodnej spoločnosti, môže tak urobiť len bezhotovostne, napríklad bankovým prevodom. Spätné vrátenie prostriedkov nie je striktne naviazané na bezhotovostný pohyb v zmysle Obchodného zákonníka. Je však treba mať na mysli nasledovné roviny:

 • hotovostné obmedzenia prevodu prostriedkov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a

 • vrátenie pôžičky spoločníkovi, ak je obchodná spoločnosť v kríze, alebo by sa vrátením pôžičky do krízy dostala, podľa osobitných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podľa Obchodného zákonníka pôžička alebo úver predstavuje plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje, ak sú získané od vymedzeného okruhu osôb. Týmito sú člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady; osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti, alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom 5 %; tichý spoločník, resp. osoby blízke týmto osobám alebo osoby konajúce na ich účet. Uvedené sa vzťahuje aj na také plnenia, ktoré boli spoločnosti poskytnuté pred krízou, avšak ich splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená.

Vyššie uvedené v praxi znamená, že spoločník obchodnej spoločnosti, ktorému by bola pôžička vyplatená naspäť, by automaticky ručil za záväzky obchodnej spoločnosti a veritelia by sa mohli domáhať úhrady svojich pohľadávok priamo od neho. Takéto prostriedky je povinné vrátiť späť do obchodnej spoločnosti.

Pôžička/úver z pohľadu účtovníctva a daní

Z účtovného a daňového hľadiska nie je medzi zmluvou o pôžičke a zmluvou o úvere žiadny zásadný rozdiel.

Spozornieť však treba, ak zmluva o pôžičke bola uzatvorená medzi závislými osobami podľa § 2 písm. n), r) alebo písm. ab) zákona č. 595/2003 Z. z. zákona o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V niektorých prípadoch je potrebné skúmať, či úrok z poskytnutej pôžičky bol ocenený bežnou cenou podľa § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov.

Rovnako je potrebné sa zaoberať ustanovením § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, ktorý posudzuje výšku úrokov z pôžičky v prípade závislých osôb. Ak sa dohodnuté ceny medzi personálne a majetkovo prepojenými osobami líšia od cien, ktoré by boli dohodnuté medzi osobami nezávislými v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom táto odchýlka by znížila základ dane, je potrebné transakciu zdokumentovať, aby sa zabránilo úprave základu dane z príjmov zo strany správcu dane príslušnej spoločnosti o zistený rozdiel.

Úročená pôžička/úver

V zmysle zákona o dani z príjmov sa teda treba zaoberať aj skutočnosťou, že spoločník – veriteľ – a spoločnosť sú závislými osobami, a ak je potrebné, upraviť základ dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov u toho daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP. Táto povinnosť sa nevzťahuje na spoločníka – fyzickú osobu, ktorá zisťuje základ dane podľa § 7 alebo podľa § 8 zákona, t. j. na fyzickú osobu – nepodnikateľa – s príjmami z kapitálového majetku a s ostatnými príjmami. Spoločník pri tejto transakcii neupravuje svoj základ dane o rozdiel medzi výškou dohodnutého úroku a výškou úroku obvyklom na trhu. Dokumentačnú povinnosť má v tomto prípade spoločnosť – dlžník.

Ak úročenú pôžičku spoločnosti poskytuje spoločník, ktorý je právnickou osobou, je povinný o prípadný rozdiel z uplatnenia princípu nezávislého vzťahu zvýšiť základ dane alebo znížiť daňovú stratu, t. j. upraviť základ dane o rozdiel medzi výškou dohodnutého úroku a výškou úroku obvyklého na trhu. Spoločník – právnická osoba – zdaní úrokový príjem (výnos) ako súčasť základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom o ňom účtuje, teda nehľadiac na to, či bol aj skutočne prijatý. Úrok ako výnos sa účtuje do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisí podľa § 5 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len: „postupy účtovania PÚ“). Obidve strany zmluvnej transakcie sú povinné viesť dokumentáciu podľa § 18 ods. 1 ZDP.

Okrem pravidiel transferového oceňovania sa na prijaté pôžičky od spoločníkov uplatňujú v účtovnej jednotke aj daňové pravidlá nízkej kapitalizácie upravené podľa § 21a zákona o dani z príjmov. Pravidlá nízkej kapitalizácie stanovujú limit pre zahrnovanie úrokov platených z úverov a pôžičiek a súvisiacich výdavkov (nákladov) na prijaté úvery a pôžičky do daňových výdavkov, ak je veriteľ vo vzťahu k dlžníkovi závislou osobou.

Za závislú osobu voči dlžníkovi sa na účely tohto ustanovenia považuje aj veriteľ, ktorý úver dlžníkovi priamo poskytol, pričom podmienkou na jeho poskytnutie bolo, že veriteľovi bol najskôr poskytnutý úver od osoby, ktorá je vo vzťahu k dlžníkovi závislou osobou.

Pravidlá nízkej kapitalizácie uplatňujú len právnické osoby.

O poskytnutej pôžičke spoločníkovi sa v spoločnosti (účtovnej jednotke) účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva účtuje na ťarchu účtu 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom alebo 067 – Ostatné pôžičky, a to v závislosti od doby dohodnutej splatnosti.

Záväzky z titulu úveru/pôžičky od spoločníka sa v účtovnej jednotke účtujú na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom.

Úroky z pôžičiek sa účtujú podľa charakteru, ako úroky z prijatej pôžičky/úveru na účet 562 – Úroky, alebo ako úroky z poskytnutej pôžičky/úveru na účet 662 – Úroky.


Spoločnosti ABC, s. r. o., poskytne spoločník, právnická osoba, pôžičku vo výške 10 000 € na obdobie 6 mesiacov. Dohodnutý úrok bude vo výške 5 %