Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie ostatných výdavkov v jednoduchom účtovníctve

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2.4.3 Účtovanie ostatných výdavkov v jednoduchom účtovníctve

Ing. Tatjana Pecháčková

Ostatné výdavky účtované pred uzávierkovými účtovnými operáciami

Pred účtovaním uzavierkových účtovných operácii sa v peňažnom denníku v položke ostatné výdavky účtujú kurzové straty pri prepočte cudzej meny v hotovosti alebo na účtoch v bankách na menu euro podľa § 21 postupov účtovania.

Ostatné výdavky účtované v rámci uzávierkových účtovných operácií

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. a) sú aj odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vypočítané podľa ustanovení § 22 až § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku obstaraného finančným prenájmom

Odpisovaním sa na účely zákona o dani z príjmov rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov,ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Postup pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku je určený v § 26 až § 28 a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23. Dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, obce alebo vyššieho územného celku. Dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo správy, ak účtuje o:

  • prenajatom nehnuteľnom majetku s výnimkou majetku podľa písmena e), využívanom na zabezpečenie zdaniteľného príjmu počas celého zdaňovacieho obdobia ako celok, pričom nájomca môže odpisovať na základe písomnej zmluvy len po dobu trvania nájomnej zmluvy; toto ustanovenie možno využiť aj vtedy, ak nájomca má prenajatý majetok vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov,

  • hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z퀀dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

  • dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,

  • nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,

  • majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

Zostatková cena vyradeného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Pri vyradení hmotného a nehmotného majetku je daňovo uznateľným výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. b) daňového zákona:

  1. zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou, alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku, s výnimkou zostatkovej ceny likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu, alebo technickým zhodnotením stavby, ktorá sa zahrnie do obstarávacej ceny nového objektu,

  2. vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g),§ 23 ods. 2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja.

Rezervy

Tvorba a čerpanie rezerv sa účtuje v rámci uzávierkových operácií v položke ostatné výdavky. Čerpanie rezerv sa účtuje ako storno výdavkov.

Rezervy sú definované ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Záväzok je existujúca povinnosť účtovnej jednotky vyplývajúca z minulých udalostí, od vysporiadania ktorého sa očakáva, že v budúcnosti pravdepodobne spôsobí úbytok zdrojov, ktoré prinášajú účtovnej jednotke ekonomický úžitok.

Rezervy sa odlišujú od bežných záväzkov tým, že existuje neistota jednak v období, ako aj vo výške týchto budúcich výdavkov. Ak nie je známa výška záväzku pre účely rezervy, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Za daňové výdavky u

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: