dnes je 15.6.2021

Input:

Transformácia právnej formy podnikania zo živnosti na s. r. o. z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2021

19.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.2.1 Transformácia právnej formy podnikania zo živnosti na s. r. o. z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2021

Ing. Jozef Pohlod


SZČO vedie JÚ, platca DPH a od 1. 1. 2021 sa pretransformoval na s. r. o. (platca DPH), kde je konateľom a spoločníkom, ale podnikanie ako SZČO plánuje ukončiť k 31. 1. 2021. SZČO eviduje v knihe pohľadávok vyšlé neuhradené faktúry.

Môže SZČO pohľadávky v rámci transformácie preúčtovať do s. r. o.? Ak nie, ako postupovať v rámci účtovania v JÚ.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Transformácia právnej formy podnikania zo živnosti na s. r. o. sa môže v zásade uskutočniť niektorým z nasledujúcich spôsobov, z ktorých každý má svoje osobitné právne, účtovné a daňové aspekty. Preto aj odpoveď na zadanú otázku bude vychádzať z možných nasledovných riešení:

  • z otázky vyplýva, že k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným došlo počas podnikania fyzickej osoby, teda súbežne počas podnikania fyzickej osoby – živnostníka. Keď s. r. o. zápisom do obchodného registra vznikla, dochádza k prevodu obchodného majetku dovtedy patriaceho podniku fyzickej osoby na s. r. o. Prevod majetku sa môže uskutočniť napríklad vkladom do základného imania, predajom podniku alebo časti podniku alebo darovaním, pričom každý z týchto spôsobov prevodu majetku má rôzne účtovné a daňového následky. Keďže naďalej evidujete pohľadávky ako živnostník, znamená to, že nedošlo k ich prevodu do novozaloženej s. r. o.

Preúčtovať v rámci transformácie zo živnosti do s. r. o. ich jednoducho nemôžete, musí byť na to právny titul. Je viac možností, ako situáciu riešiť, ako napr.:

  • predmetné pohľadávky postúpite na novozaloženú spoločnosť,

  • predmetné pohľadávky môžete darovať na novozaloženú spoločnosť,

  • predmetné pohľadávky môžete vložiť do základného imania spoločnosti,

  • predmetné pohľadávky môžete vložiť do ostatných kapitálových fondov spoločnosti.

Všetky tieto uvedené možnosti však majú daňový a účtovný dopad na živnosť ako aj na novozaloženú spoločnosť a vyžadujú si právny titul pre ich účtovanie v účtovníctve živnostníka. V prípade, že dôjde vyššie uvedeným spôsobom k zániku pohľadávok v účtovníctve živnostníka, potom pri účtovaní v jednoduchom účtovníctve účtujete nasledovne.

Postupy účtovania v JÚ upravujú spôsob a dopad účtovania postúpenia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve u postupcu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 8 až ods. 10.

Napr. ak postupca postúpil pohľadávku odplatne a v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, dostal príjem z postúpenej pohľadávky, účtuje sa:

a) k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote,

b) príjem z postúpenej pohľadávky v Peňažnom denníku medzi príjmy zahrnované do základu dane ako tzv. „ostatný príjem“ (§ 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu postupov účtovania) v okamihu jeho prijatia a v knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky v ocenení podľa písmena b),

c) v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje v rámci Peňažného denníka rozdiel medzi príjmom z postúpenej pohľadávky a jej menovitou hodnotou, ak bola pohľadávka postúpená za cenu nižšiu ako je jej menovitá hodnota medzi „ostatné príjmy“ zahrnované do základu dane z príjmov (§ 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu postupov účtovania).

Napr. ak postupca postúpil pohľadávku bezodplatne – darom a v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, účtuje sa:

a) k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia bezodplatným spôsobom v menovitej hodnote,

b) v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje v rámci Peňažného denníka menovitú hodnotu pohľadávky medzi „ostatné príjmy“ zahrnované do základu dane z príjmov (§ 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu postupov