Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Technické provedení gravitačních shozů - těleso shozu odpadů a prádla

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.12.4 Technické provedení gravitačních shozů – těleso shozu odpadů a prádla

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Těleso shozu odpadů a prádla

Hlavní částí gravitačního shozu je těleso shozu. K jeho vytvoření lze použít, podle účelu a rozsahu shozu, zdivo, betonové tvárnice, železobeton, kameninové potrubí, plastické hmoty nebo ocelový plech. Zpravidla se používají trubky ze stáčeného ocelového nerezového nebo žárové zinkovaného plechu o síle 1,5 až 2 mm a v některých (zejména bytových) případech z plastu, které se sesazuji pevně do sebe. Profil shozu se neomezuje na kruhový tvar.

Průchozí otvor tělesa shozu se určuje dle shazovaného materiálu, za minimální se považuje průměr 400 mm. Profil shozu musí být uvnitř zcela hladký, aby zamezil jakémukoliv zachycení shazovaných materiálů. Jednotlivé trubky tělesa shozu mohou být na vnější straně opatřeny plastickým nehořlavým protihlukovým nátěrem.

Obr. č. 1: Nerezové a plastové kruhové těleso shozu

Celé těleso shozu je v budově zabudováno zpravidla do vlastní šachty. Tam, kde stavebně-technické podmínky neumožňuji vytvořit šachtu uvnitř objektu, je možno těleso shozu umístit vně budovy.

Při prostupu podlažími je třeba zřídit otvory přiměřené velikosti potrubí shozu. Doporučené rozměry otvoru a zatížení u potrubí kruhového průměru:

shoz Ø 400 mm – 500 × 500 mm, 30 kg/bm,

shoz Ø 500 mm – 600 × 600 mm, 40 kg/bm,

shoz Ø 600 mm – 750 × 750 mm, 60 kg/bm.

Upevňovací rám

Nosným prvkem shozu, který zajišťuje upevněni tělesa shozu do konstrukce objektu ve vícepatrových řešeních je upevňovací rám. Rám je usazen na pryžových tlumičích a tím se zamezuje přenášení hluku do budovy.

Obr. č. 2: Prostup kovového tělesa shozu podlažím

Vhozová komora

Vhozový otvor se umisťuje v úklidové části bytové nebo provozní jednotky, při více uživatelích a intenzivnějším provozu, do samostatné místnosti, tzv. vhozové komory. Velikost vhozové komory závisí na průměru tělesa shozu a potřebném manipulačním zařízení. Komora musí být řádně větrána a pokud její stěny tvoří současně stěny shozové šachty, musí vyhovět, včetně vstupních dveří, požárním požadavkům na samostatný požární úsek.

Vhazovací dvířka

Vhazovací dvířka zajišťují bezpečné vhození materiálu do tubusu shozu. Typ dvířek se volí dle vlastnosti vhazovaného materiálu. Design a provedení dvířek lze individuálně přizpůsobit (obložené obkladem, mramorem, leštěná nerez, barevný nátěr apod.). Z bezpečnostních důvodů se doporučuje vybavení dvířek, zejména u vícepatrových shozů, elektromechanickými zámky se světelnou indikací a jejich vzájemné propojení.

Obr. č. 3: Vhazovací dvířka se signalizací

Velikost vhozového otvoru závisí na průměru tělesa shozu. Uzávěr musí být požárně odolný, těsný proti průniku zápachu, prachu a kouře. Dvířka se vyrábějí s protipožární odolností až T 90.

Obr. č. 4: Některé příklady vhozových dvířek

Vyústění shozu odpadu

Vyústění shozu umožňuje v technické místnosti, určené pro sběr odpadu, vyvedení shazovaného materiálu. Materiál může být vyveden bud přímo do sběrné nádory, do lisu nebo do zásobníku formou skluzu. Pro různé způsoby vyvedení materiálů se vyústění shozu opatřuje různými nástavci nebo kryty.

Ke skluzu je možno instalovat signalizační zařízení, které zabezpečí, že se při naplnění sběrného zařízení zablokují vhazovací dvířka a naplnění je signalizováno obsluze.

Obr. č. 5: Volné vyústění shozu odpadků

Obr. č. 6: Zaústění shozu do lisovacího kontejneru

Sběrná komora odpadů

Sběrná komora odpadů slouží k zachycení odpadů a jejich skladování. Principiálně má dvě části – záchytný prostor a skladování popelnic/kontejnerů. Zřizuje se v nejnižším podlaží, přístupná z vnějšku, dobře větraná a chráněná proti přehřívání.

Obr. č. 7: Sběrná komora většího objektu

Čistící komora

Čistící komora se zřizuje v nejvyšším podlaží. Slouží pro umístění čistícího desinfekčního zařízení. Velikost komory se řídí podle druhu čistícího zařízení.

Čistící desinfekční zařízení zabezpečuje čistotu a hygienu ve shozu. Zamezuje případně vzniklému zápachu. Sestává z kruhového kartáče a rozprašovače desinfekční roztoku. Spoušti se pomocí navijáku celou výškou shozu.

Odvětrání shozu slouží k zamezení pronikání případných vzniklých pachů do prostorů budovy. Dle druhu shazovaného materiálu se provádí přirozené nebo nucené odvětráni pomoci ventilátoru.

Obr. č. 8: Schéma čistícího zařízení

Obsluha shozu

Shoz a jeho veškeré elektrické vybavení se ovládá z ovládacího panelu na rozvaděči, zpravidla umístěného v místnosti pro vyústění shozu. Na ovládacím panelu jsou indikovány veškeré ovládací a bezpečnostní funkce shozu i s případnými poruchami. Obsluhu smí provádět pouze osoba odborně proškolená.

Opatření proti šíření hluku

Obsahem ustanovení § 30 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, je též požadavek, že Shozy pro odpad musí být situovány, uspořádány a provedeny tak, aby do ostatních částí stavby nemohl pronikat hluk. Stěna nebo příčka je podle ustanovení § 19 (2) vyhovující z hlediska zvukové izolace, jestliže splňuje požadavky stavební akustiky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách danou normovými hodnotami dle charakteru užívaných místností nebo navrhovaného způsobu užívaných místností.

Podle Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se rozumí určujícím ukazatelem fyzikální veličina, která charakterizuje hluk a používá se k hodnocení nepříznivých účinků hluku z hlediska ochrany veřejného zdraví,

V případě shozů je proměnným hlukem hluk, pokud se jeho hladina akustického tlaku v daném místě mění v závislosti na čase o více než 5 dB. Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h, nebo expozicí zvuku A EA,8h pro chráněné vnitřní prostory a pracoviště uvádí citovaná vyhláška.

Dosáhnout optimálního stavu lze několika způsoby, vycházejícími z uvedených doporučení normy. První spočívá v kvalitním návrhu a dispozičním řešení objektu, vylučující, nebo alespoň omezující sousedství shozu s akusticky chráněnými místnostmi (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, pracovna, nemocniční pokoj apod.). Těleso shozu musí být umístěno a instalováno tak, aby byl co nejvíce omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření zejména do akusticky chráněných místností.

Při výběru materiálů je třeba dbát na potřebnou plošnou hmotnost konstrukcí stěn a zohlednit správně veškeré parametry (např. objemovou hmotnost cihel, zdicí malty a omítek, umístění stěny). Pokud jsou navrhované stěny svými vlastnostmi odlišné od laboratorních stěn, na kterých se provádělo měření nebo výpočet, musí být hodnoty akustického útlumu naměřené v laboratoři upraveny podle rozdílu plošných hmotností na hodnoty stavební, které požaduje norma. Výborný akustický útlum vykazují vápenopískové prvky (např. při tl. 115 mm je Rw = 44 dB).

Akustickou kvalitu prostředí dramaticky zhoršují tzv. akustické mosty. Šíření hluku vedlejšími stavebními cestami je třeba zamezit již při návrhu zvoleného konstrukčního řešení. Mimořádně důležité jsou detaily – řešení napojení funkčních částí (shozů) a akusticky dělicích stěn na navazující stěnové a stropní konstrukce. Opomíjenou součástí kvalitního návrhu jsou skladby navazující podlahové konstrukce a detaily jejího napojení u stěn šachet.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: