dnes je 13.11.2019
Input:

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladať

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06 Úvod

Ing. Nadežda Fuksová

2018.06.1 Súhlas suseda stavebník nemusí predkladať

JUDr. Martina Jenčová

Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie je povinnosťou stavebníka takéto súhlasy predkladať. Rovnako nie je povinnosťou suseda nejaké vyjadrenie alebo súhlas stavebníkovi dať. Je to jeho právo.

Konštrukcia stavebného zákona je postavená tak, že ak bola žiadosť kompletná, stavebný úrad začne konanie. Pokiaľ sa už jedná o stavebné konanie, vydá oznámenie o začatí stavebného konania, ktoré zasiela nielen stavebníkovi, ale aj účastníkom konania. Tými sú aj vlastníci susedných nehnuteľností. Účastník konania – sused doručením oznámenia nadobúda právo sa k oznámeniu o začatí konania vyjadriť. Rovnako tak má právo dostaviť sa na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie (ak od neho stavebný úrad neupustil – o upustení v oznámení účastníkov konania informuje), ale nie je to jeho povinnosť. Ak sa sused k oznámeniu nevyjadrí, prípadne sa na miestnom zisťovaní nezúčastní, má sa za to, že s danou budúcou stavbou súhlasí. Stavebný zákon naozaj, pri podávaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia nestanovuje, že stavebník musí odovzdať aj súhlas či vyjadrenie suseda. Účastník konania – sused má toto právo až po tom, ako ho buď stavebný úrad k vyjadreniu vyzve alebo po tom, ako mu bude doručený príslušný dokument.

Stavebný úrad tak takéto vyjadrenie v tomto štádiu konania ani od stavebníka požadovať nemôže, nakoľko tento inštitút zákon nepozná. Treba prihliadať na to, že rozsah oprávnení stavebného úradu vyplýva z jeho postavenia, kedy koná v mene