Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Stavebný denník

13.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby, uloženej na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím príslušnej časti stavby. V  zmysle ustanovení Stavebného zákona, vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a zmluvy o dielo, technický dozor sleduje vedenie stavebného denníka a vykonáva záznamy ako splnomocnený zástupca objednávateľa. Technický dozor archivuje jednu kópiu stavebného denníka. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie zmluvy na zhotovenie príslušnej časti stavby, najmä:

 • údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo od podmienok iných povolení, vydaných pre výstavbu,

 • časový postup prác,

 • zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,

 • prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane; v takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,

 • údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),

 • záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu a spracovateľa realizačných projektov,

 • zápisy autorizovaného geodeta zhotoviteľa, autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) a autorizovaného geodeta projektanta,

 • záznamy technického dozoru,

 • záznamy koordinátora bezpečnosti.

     Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov. Úvodné listy stavebného denníka obsahujú:

 • základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a číslo stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu pre stavebné povolenie a spracovateľa realizačných projektov,

 • zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.

Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očíslujú sa tieto knihy

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: