dnes je 1.6.2020

Input:

Stavebník, objednávateľ, investor

30.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri príprave, realizácii a pri uvádzaní dokončených stavieb do prevádzky alebo do užívania často dochádza k zámene základných pojmov používaných v investičnej výstavbe stavebník,objednávateľainvestor.Preto je potrebné vysvetliť ich obsah.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení ustanovuje viacero povinností, plnenie ktorých má zabezpečiť stavebník. Žiaľ, ani Stavebný zákon, ani vykonávacie vyhlášky k Stavebnému zákonu nedefinujú pojem stavebník.

Stavebníka možno definovať ako právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá podala žiadosť na vydanie stavebného povolenia alebo ohlásila vykonanie stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a ktorej stavebný úrad vydal stavebné povolenie alebo súhlas na vykonanie stavebných prác. Niektorí odborníci z oblasti investičnej výstavby tvrdia, že stavebník plní úlohy ustanovené Stavebným zákonom už v územnom konaní. Budúci stavebník je v územnom konaní navrhovateľom.

Objednávateľomje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzavrela so zhotoviteľom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby alebo časti stavby v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

Investoromje právnická osoba alebo fyzická osoba, zprostriedkovktorejsa stavba financuje. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že