dnes je 13.7.2020

Input:

Spolupôsobenie stavbyvedúceho pri vypracovaní dokumentácie zhotoviteľa

26.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Spolupôsobenie stavbyvedúceho pri vypracovaní dokumentácie zhotoviteľa

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Zhotoviteľ stavby vypracováva v rámci svojej prípravy dokumentáciu zhotoviteľa, ktorá spravidla obsahuje:

a) časový plán výstavby,

b) detailný technologický postup zhotovovania stavby, ktorý zohľadňuje potrebné zdroje a dĺžku trvania jednotlivých procesov a stanovuje pre jednotlivé stavebné objekty alebo ich časti termíny a rozsah stavebných pripraveností k montáži a čas ich spätného odovzdania za účelom dokončenia príslušných stavebných objektov alebo ich častí,

c) výrobnú kalkuláciu stavby, potrebnú na preukázanie reálnosti zmluvnej ceny stavby,

d) projekt riadenia a kontroly kvality, vrátane kontrolných a skúšobných plánov jednotlivých procesov,

e) konštrukčné, dielenské, montážne výkresy a technologické postupy výroby:

jednotlivých strojov a zariadení,

kovových a drevených konštrukcií,

výrobkov vnútorného zariadenia a vybavenia, vrátane spôsobu ich upevnenia,

nosných konštrukcií káblových a potrubných rozvodov,

f) výkresy:

• pomocných konštrukcií,

• stavebných a montážnych zariadení, napr. výťahov, dočasných žeriavových dráh,

• konštrukcie debnenia,

• tvaru a výstuže prefabrikovaných betónových, oceľobetónových a iných konštrukcií, dielov a ich stykov,

• paženia a rozoprenia rýh a základových jám, štítových stien a zberačov,

g) výkresy a špecifikácie:

• prvkov a spojovacieho materiálu, konštrukcií ľahkej prefabrikácie,

• stykových zvarov prefabrikátov,

• delenia rovných častí vzduchotechnických rozvodov rovnakého profilu na montážne diely a ich označenie pozíciami,

• pomocného materiálu pre montážne práce,

h) statické, dynamické a technicko-fyzikálne výpočty:

• betónových, oceľobetónových a iných prefabrikátov,

• výrobkov pomocnej stavebnej výroby,

• podporných lešení, skruží a montážnych konštrukcií,

• pomocných konštrukcií pre zakladanie,

• prvkov ľahkej prefabrikácie,

i) drôtovacie schémy rozvádzačov, schémy vnútorných prepojení strojov, zariadení a prístrojov, kladačské výkresy káblových rozvodov,

j) podrobné vytýčenie stavby zhotoviteľom na základe vytýčenia priestorovej polohy stavby objednávateľom,

k) výkresovú a inú dokumentáciu, ktorú zabezpečujú zhotovitelia ako súčasť zmluvného záväzku. Ide hlavne o dokumentáciu:

• na preukázanie požadovaných vlastností diela (doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, atesty, správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok),

• na prípravu a vykonanie komplexného vyskúšania,

• užívateľské programové vybavenie pre systémy riadenia,

• na prípravu a vykonanie garančných skúšok,

l) dokumentáciu na vybudovanie dočasných objektov zariadenia staveniska a na potrebné úpravy existujúcich objektov alebo na úpravy objektov budovaných v rámci objektovej sústavy stavby pre potreby zariadenia staveniska; táto dokumentácia sa vypracováva v súlade so základným riešením staveniska, stanovenom v projekte pre stavebné povolenie.

Stavbyvedúci ako osoba zodpovedná za riadny postup prác na stavbe musí spolupracovať s útvarom zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje vypracovanie tejto dokumentácie zhotoviteľa. Odporúčame, aby