dnes je 5.12.2020

Input:

Princíp ekonomických pyramídových modelov

21.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.6 Princíp ekonomických pyramídových modelov

Ing. Dušan Preisinger

Jedným z významných prístupov pri analýze rozhodujúcich parametrov ekonomickej pozície firmy je použitie pyramídových modelov (rozkladov). Ich cieľom je kvantifikácia faktorov, ktoré sú súčasťou modelu a umožňujú poznať mieru ich vplyvu na vývoj a zmenu analyzovaného súhrnného parametra. Uplatnenie vhodného pyramídového modelu, ktorý objektívne charakterizuje hodnotený parameter, je východiskom pre špecifikovanie pevnosti vnútornej korelácie (vzájomnej previazanosti) v rámci modelu. To znamená, že poskytuje informáciu o tom, akou mierou jednotlivé faktory ovplyvňujú výslednú hodnotu analyzovaného modelu. Z tohto dôvodu je potrebné využívať tie modely, ktoré dopĺňajú analýzu ekonomickej pozície firmy podľa špecifík jej prevádzkového cyklu.

Často používané, všeobecne platné pyramídové modely sú zamerané na rentabilitu živej práce. Medzi ne patrí rozklad produktivity práce, ktorý je vyjadrený základným vzťahom „PH/MN = PH/T x T/CK x CK/MN“ (kde PH = pridaná hodnota; MN = mzdové náklady; = tržby; CK = celkový kapitál). Významne ho dopĺňa rozklad efektívnosti pracovnej sily, ktorá je vyjadrená vzťahom „PZ/CK x CK/MN“ (kde PZ = prevádzkový zisk; CK je rozložené na NHIM = nehmotný a hmotný investičný majetok; = zásoby; = pohľadávky; PM = finančný majetok; OSTA = ostatné aktíva). Obidva tieto rozklady a sledovanie ich vývoja majú význam pre firmy, ktoré majú vysoký podiel živej práce v rámci prevádzkového cyklu a z neho vyplývajúcich prevádzkových nákladov.

Významnú skupinu tvoria pyramídové rozklady, ktoré sú zamerané na rentabilitu zdrojov zabezpečujúcich financovanie prevádzkového cyklu firmy. Ide o rozklady, ktoré obsahujú previazanosť medzi stavovými (bilančnými) položkami a tokovými (najmä tržby):

  • DuPont analýza --> rozklad ROE = „čistý zisk (CZ) / Ø vlastný kapitál (VK)“. Je zložený z čistej rentability tržieb „CZ/T“; obrátkovosti aktív v tržbách „T/A“ a finančnej páky „A/VK„ Na modelovom príklade je možné interpretovať jeho vypovedaciu hodnotu. Firma dosiahla CZ vo výške 22 tis. €. Pri tržbách 600 tis. € vykázala ich rentabilitu na úrovni 3,67 %. Pozitívne je, že ju dosiahla pri aktívach vo výške 450 tis. €, čo predstavuje obrátkovosť aktív v tržbách na úrovni 1,33. Výsledkom je ROA (rentabilita aktív = „CZ / Ø aktíva“) na úrovni 4,88 % (3,67 x 1,33). Ide o hodnotu, ktorá je zaujímavá pre manažéra. Poskytuje informáciu o úrovni finančnej stability a úveruschopnosti. Túto vetvu, na báze aktív dopĺňa vetva na báze vlastného kapitálu. Aktíva sú zdrojovo kryté vlastným kapitálom vo výške 175 tis. €. Ide o násobiteľ VK, ktorý dosiahol úroveň 2,57 (A/VK = 450 tis./175 tis.). Poskytuje informáciu o tom, koľko aktív je naviazaných na 1 € VK. Výsledkom je ROE (return on equity) na úrovni 12,54 (2,57 x 4,88). Uvedená hodnota je zaujímavá pre akcionára. Tento vzťah je možné vyjadriť aj vzorcom „ROE = ROA x A/VK“. Potvrdzuje previazanosť medzi základnými parametrami rentability (ROE = CZ/Ø equity; ROA = CZ/Ø aktíva; ROS = CZ/tržby). Rozklad poskytuje informáciu o tom koľko 1 € VK vyprodukuje aktív, koľko 1 € aktív vyprodukuje tržieb a aká je rentabilita tržieb. Hodnotenie rozkladu za dlhšie časové obdobie umožňuje určiť významnosť jednotlivých faktorov.

  • rozklad ROI --> rentability základného imania = „CZ/ZI“. Je súčinom ukazovateľov „CZ/CK x CK/ZI“ (teda súčinom ROA a vybavenosti zdrojov základným imaním). Faktor „CZ/CK“ je možné rozložiť na podiel ukazovateľov „CZ/T : CK/T“ (ukazovateľ „CK/T“ je recipročný k obrátkovosti aktív v tržbách - „tržby/ aktíva“; vyjadruje, akú hodnotu zdrojov vynaloží firma na produkciu 1 € tržieb; mal by byť nižší ako „1“). Ukazovateľ „CK/ZI“ je vhodné rozložiť na súčet ukazovateľov „VK/ZI“ a „cudzie zdroje/ZI“ (rozkladá pozíciu ZI v štruktúre zdrojov financovania aktív; pozitívne je, ak hodnota ukazovateľov klesá; zvyšuje sa kapitálová stabilita).

  • rozklad tržieb --> rentability tržieb = „CZ/T“. Význam tohto rozkladu je v tom, že tržby sú zdrojom financovania nákladov, splácania úveru a zhodnotenia fixných a obežných aktív. Východiskom rozkladu je parameter „N/T“ x „CZ/N“ (N