dnes je 15.8.2020

Input:

Príjmy z predaja nehnuteľností oslobodené od dane

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.2 Príjmy z predaja nehnuteľností oslobodené od dane

Mgr. Martina Uherová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál

Príjmy oslobodené od dane z predaja nehnuteľnosti sú uvedené v ustanovení § 9 ZDP ods. 1 písm. a), b), d) a e) ZDPa v prechodnom ustanovení § 52j ods. 2 ZDP. To znamená, že od dane je oslobodený príjem:

  • z predaja nehnuteľnosti, po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia (nehnuteľnosť nezaradená do obchodného majetku),

  • z predaja nehnuteľnosti, po uplynutí 5 rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku (nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku),

  • z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov); v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením (postupným dedením) v priamom rade sa do lehoty vlastníctva započítava aj doba, počas ktorej tento majetok vlastnil poručiteľ (poručitelia),

  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, (ide o vydanie nehnuteľnosti v rámci reštitučných zákonov a osobitnými predpismi sú napr. : zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a iné),

  • z predaja nehnuteľnosti v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52j ods. 2 ZDP.

Predaj nehnuteľnosti v súvislosti s prechodným ustanovením § 52j ods. 2 ZDP.

V súvislosti s trvalým pobytom daňovníka v predávanej nehnuteľnosti je potrebné uviesť, že do 31. decembra 2010 platila v ZDP právna úprava, podľa ktorej bol od dane z príjmov oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti (bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov), ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Ustanovenie pojednávajúce o príjmoch fyzickej osoby oslobodených od dane (§