Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príjmový pokladničný doklad v podvojnom účtovníctve v roku 2018

27.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.3 Príjmový pokladničný doklad v podvojnom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

V § 17 postupov účtovania v PÚ je uvedené, že krátkodobý majetok sa člení na:

a. zásoby,

b. krátkodobý finančný majetok,

c. krátkodobé pohľadávky.

Krátkodobý finančný majetok

Likvidný, bezprostredne obchodovateľný majetok, pri ktorom je predpokladaná držba najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu, a to:

- peňažné hotovosti účtovnej jednotky (účet 211), ekvivalenty peňažných hotovostí, napríklad ceniny (účet 213), poukážky (účet 211A), šeky (účet 211A),

- účty v bankách (účet 221),

- majetok účtovaný v účtovej skupine 25 (účty 251, 252, 253, 255, 256, 257),

- peniaze na ceste (účet 261).

Pohyb peňazí v hotovosti sa v podvojnom účtovníctve účtuje na účte 211 – Pokladnica. Podľa § 47 ods. 1 postupov účtovania v PÚ sa na účte 211 – Pokladnica účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi.

Stav peňazí v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Peniaze v hotovosti zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely a šeky vydané na použitie, sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo spoločníkom. Na analytických účtoch sa sleduje stav a pohyb valút, šekov, poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien.

Vzhľad pokladničných dokladov nie je zákonom ustanovený. Existuje množstvo rôznych druhov pokladničných dokladov, ktoré však musia spĺňať náležitosti ustanovené v § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Rozdielnosť medzi nimi spočíva najmä v tom, aké majú predtlačené náležitosti, napr. s predtlačou na daň z pridanej hodnoty, s predtlačeným číselným radom, doklady s označením príjmový, resp. výdavkový pokladničný doklad a pod.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3 431/2002 Z. z. ) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pričom aj tieto účtovné doklady musia vychádzať z preukazného podkladu.

Každá účtovná jednotka by mala vedieť dokladovať svoj účtovný prípad originálnym pokladničným dokladom, a to znamená, že príjemca účtuje na základe originálneho príjmového pokladničného dokladu, ktorý vystavil. Na druhej strane obchodný partner t. j. odberateľ platiteľ peňažnej hotovosti, účtuje na základe originálneho výdavkového pokladničného dokladu, ktorý vyhotovil na základe kópie príjmového pokladničného dokladu prijatého od príjemcu platby. Prvý výtlačok (prvopis, originál) si ponecháva tá účtovná jednotka, ktorá doklad vystavila a druhý výtlačok (kópiu) odovzdá obchodnému partnerovi.

Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje podľa § 4 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z.jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy ( § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. ) a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov ( § 31 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. ).

Príjem tržby v hotovosti môže byť zrealizované dvoma spôsobmi

1. Príjem tržby v hotovosti (príjem registračná pokladnica)

Účtovný prípad MD   
Tržba z predaja tovaru (predávajúci je neplatiteľ DPH)   211    604    

2. Predaj tovaru na faktúru, pričom faktúra bola uhradená v hotovosti a príjem bol zaevidovaný v registračnej pokladnici.

Účtovný prípad MD   
Faktúra vystavená za predaj tovaru (neplatiteľ DPH)    311    604    
Platba za faktúru v hotovosti, príjem peňazí do registračnej pokladnice ako úhrada za faktúru    211    311    

Najčastejšie účtovné prípady účtované v pokladnici príjmovým pokladničným dokladom

Účtovný prípad MD  DAL  
Prijatie peňažných prostriedkov do pokladnice, napr. z bankového účtu na základe príjmového pokladničného dokladu    211    261    
Prijatá tržba v hotovosti (prijatá prostredníctvom ERP)    211    601, 602, 604    
Poskytnutý preddavok v hotovosti zamestnancovi, príp. spoločníkovi – VPD    335, 355    211    
Vrátenie nespotrebovaného preddavku (po vyúčtovaní) – PPD    211    335, 355    
Prijatý preddavok v hotovosti od odberateľa na budúcu dodávku služieb – PPD    211    324    
Prijatý peňažný dar v hotovosti – PPD    211    648    
Dlhodobý prijatý preddavok pred splnením záväzku voči odberateľovi    211    475    
Prijatý vklad tichého spoločníka formou peňažného vkladu    211    479    
Výber peňazí z bankomatu z kreditnej karty a vloženie do pokladnice    261    231    
211    261    
Výber peňazí z bankomatu debetnou kartou do pokladnice    261    221    
211    261    

Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrady voči zamestnancovi. V prípade, ak podľa internej smernice zamestnanec používa platobnú kartu vydanú k účtu zamestnávateľa, každá platba vykonaná zamestnancom sa až do predloženia vyúčtovania (účtovného dokladu) považuje za preddavok na vyúčtovanie.

Účtovný prípad  MD   
Poskytnutie preddavku zamestnancovi na cestovné výdavky    335    211    
Vyúčtovanie cestovných výdavkov (cestovná náhrada)          
- doplatok zamestnancovi  333    211    
- vrátenie časti preddavku  211    335    

Inventarizácia pokladničnej hotovosti

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v § 29 odseku 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky.

Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).

Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,

c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. ,

d) miesto uloženia majetku,

e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,

f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 zákona č. 431/2002 Z. z.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: