dnes je 30.11.2020

Input:

Pravidlá pre rozpočítanie spotreby tepla na ÚK a ohrev TÚV

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5 Pravidlá pre rozpočítanie spotreby tepla na ÚK a ohrev TÚV

Ing. Peter Pittner

Správca je povinný zabezpečiť pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome dodávku tepla do domových rozvodov ústredného kúrenia (ÚK) a dodávku tepla na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV).

Uvedené platí pre všetky bytové domy, ktoré nemajú vlastnú domovú kotolňu, alebo si vlastníci teplo nevyrábajú sami zariadeniami príslušenstva bytu - závesnými plynovými kotlami alebo bytovými tepelnými výmenníkmi.

Správca, ktorý nepodniká v energetike a nepredáva teplo ako produkt svojej podnikateľskej činnosti konečným odberateľom - vlastníkom, teplo pre ÚK a ohrev TÚV nakupuje príslušnou zmluvou od jeho výrobcu. Náklady na nákup tepla správca eviduje podľa dohodnutého odberného a fakturačného miesta s určeným meradlom, podľa ktorého za dodané teplo platí jeho výrobcovi cenu, schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Celoročné náklady na nákup tepla pre bytový dom rozpočíta správca vlastníkom podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z..

Rozpočítanie množstva tepla v bytových domoch, ktoré majú inštalované pomerové rozdeľovače tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa a aj merače spotreby TÚV.

Základné pojmy pri pravidlách na rozpočítavanie spotreby tepla v bytových domoch.

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla

Rozpočítavanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody konečnému spotrebiteľovi - vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru.

Podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru

Celkováplocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, alebo miestností nebytového priestoru nachádzajúcich sa za vonkajšími vstupnými dverami bytu, alebo nebytového priestoru a iných vykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu bez plochy balkónov, lodžií, terás a nevykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu alebo nebytového priestoru okrem tých prípadov, keď sa stavebnou úpravou tieto priestory spojili s miestnosťami bytu alebo s nebytovým priestorom.

Upravená podlahová plocha

Podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru s individuálnym vykurovaním, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome kde sú aj byty s ústredným vykurovaním, upravená vynásobením koeficientom:

  • 0,0 pri bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách a vstavbách do podkrovia, pri bytoch a nebytových priestoroch alebo ich častiach, ktoré sa nachádzajú na najvyššom podlaží alebo nad priestormi, ktoré nie sú vykurované, alebo v tých bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním, cez ktoré neprechádzajú rozvody vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom;

  • 0,25 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním.

Obostavaný objem bytu alebo nebytového priestoru

= Súčin podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a konštrukčnej výšky miestností.

Objekt rozpočítavania

= Budova alebo časť budovy s jednýmodberným miestom alebo viac budov, ktoré majú jedno odberné miesto so spoločným meraním dodaného množstva tepla, alebo budova s viacerými odbernými miestami, pričom jej spotreba tepla je daná súčtom indikovaných údajov určených meradiel na odberných miestach.

Spoločné priestory objektu rozpočítavania

= Miestnosti alebo súbor miestností objektu, ktoré sú vybavené vykurovacími telesami a sú určené na spoločné užívanie konečnými spotrebiteľmi, najmä práčovne, sušiarne, kočikárne, chodby, schodištia a podobne.

Indikovaný údaj

Údaj pomerového rozdeľovača tepla zohľadňujúci výkon vykurovacieho telesa alebo určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody, ktorý sa vypočíta ako rozdiel odčítaných údajov na konci a na začiatku zúčtovacieho obdobia.

Teplota TÚV na odbernom mieste

Správca je v odberateľskej zmluve a udržiavaním spoločných zariadení domu povinný zabezpečiť, aby dodávateľ teplej úžitkovej vody odovzdával teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v takej výške, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa dosiahla najmenej 45 stupňov C a najviac 55 stupňov C pri dodržaní podmienok podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka, čo je v súlade s termínom na vypracovanie výročnej správy správcu v zmysle ZVB a NP.

Náklady na dodané teplo správca určí na základe:

  • údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste;

  • údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy;

  • alebo

  • regulačného príkonu na vykurovanie na odbernom mieste a regulačného príkonu na teplo v teplej úžitkovej vode na odbernom mieste;

  • ceny tepla určenej podľa osobitného predpisu.

a

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla

Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené meradlá tepla rovnakej triedy presnosti na meranie množstva tepla u konečných spotrebiteľov, náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka 40 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie.

  1. Základná zložka sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa a priemeru základnej zložky na meter štvorcový vypočítaného z podlahovej plochy všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania podľa vzorca:

kde predstavuje

ZZks - základnú zložku pre konečného spotrebiteľa [euro],

ZZ - základnú zložku [euro],

S - celkovú upravenú podlahovú plochu bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov [m2],

Sks - upravenú podlahovú plochu bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].

2. Základná zložka na dodané teplo sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie, pričom podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru s individuálnym vykurovaním sa vynásobí koeficientom

  1. 0,0 pri bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách a vstavbách do podkrovia, pri bytoch a nebytových priestoroch alebo ich častiach, ktoré sa nachádzajú na najvyššom podlaží alebo nad priestormi, ktoré nie sú vykurované, alebo v tých bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním, cez ktoré neprechádzajú rozvody vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom;

  2. 0,25 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním.

3. Konečnému spotrebiteľovi, ktorý nemá zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo tepla, alebo odmietol umožniť vykonať ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako súčin 1,5 násobku priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový vypočítaný z podlahovej plochy všetkých vykurovaných bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov a podlahovej plochy vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa podľa vzorca:

kde predstavuje

SZnks - spotrebnú zložku pre konečného spotrebiteľa určenú náhradným výpočtom [euro],

SZ - spotrebnú zložku [euro],

S - celkovú podlahovú plochu vykurovaných bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov [m2],

Sks - podlahovú plochu vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].

4. V prípade poruchy pomerových rozdeľovačov tepla alebo určeného meradla 1) tepla, alebo ak konečný spotrebiteľ neúmyselne neumožnil ich odčítanie, spotrebná zložka sa konečnému spotrebiteľovi určí ako súčin priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový a podlahovej plochy vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa podľa vzorca:

kde predstavuje

SZnks - spotrebnú zložku pre konečného spotrebiteľa určenú náhradným výpočtom [euro],

SZ - spotrebnú zložku [euro],

S - celkovú podlahovú plochu vykurovaných bytov, nebytových a spoločných priestorov [m2],

Sks - podlahovú plochu vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].

5. Rozdiel nákladov spotrebnej zložky a nákladov určených náhradným spôsobom podľa odsekov 3 a 4 sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla s použitím korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru konečného spotrebiteľa, ak sa koneční spotrebitelia nedohodnú podľa osobitného predpisu (§ 14 ZVB a NP) inak, alebo metódou, ktorá priamo zohľadňuje nepriaznivú polohu miestnosti. Spotrebná zložka pre jedného konečného spotrebiteľa sa určí v pomere súčtu korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla konečného spotrebiteľa k celkovému súčtu korigovaných indikovaných údajov v objekte rozpočítavania podľa vzorca:

kde predstavuje

SZks - spotrebnú zložku pre konečného spotrebiteľa [euro];

SZ - spotrebnú zložku [euro];

suma SZnks - súčet nákladov na spotrebnú zložku určených náhradným spôsobom [euro];

Ikks - korigované indikované údaje pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla konečného spotrebiteľa [-, kWh];

suma Ikks - súčet všetkých korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla v objekte rozpočítavania [-, kWh].

Nepriaznivá poloha miestnosti

Zadefinujme si pojem „nepriaznivá poloha miestnosti“:

Koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti:

(I) Koeficienty ki zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti v objekte rozpočítavania:

a. miestnosť s dvomi vonkajšími stenami (rohová miestnosť)

ki = 0,90;

b. miestnosť s dvomi vonkajšími stenami, z ktorých jedna smeruje na sever alebo východ

ki = 0,82;

c. tretia stena susediaca s vonkajším prostredím

ki = 0,93;

d. najvyššie podlažie - plochá strecha

ki = 0,80;

e. najvyššie podlažie - pod nevykurovanou povalou

ki = 0,85;

f. najnižšie podlažie - nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou

ki = 0,80.

-Pri prípadnej kombinácii nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti vypočíta podľa vzorca

K = 1 - suma (1 - ki),

kde predstavuje

k - výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti;

ki - koeficient zohľadňujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti.

Rozpočítavanie nákladov na dodané teplo do spoločných priestorov

Náklady na dodané teplo do spoločných priestorov určené podľa odsekov 1 až 5 tohto článku sa rozpočítavajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch.

Ak sa spoločné priestory využívajú inak ako na účel, na ktorý sa zriadili, a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných spotrebiteľov, potom náklady na dodané teplo takýmto spôsobom nerozpočítavame.

V takom prípade sa náklady na dodané teplo do spoločných priestorov rozpočítavajú podľa podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory využívajú len na osobnú potrebu na základe dohody s ostatnými vlastníkmi.

Zmena ceny tepla v priebehu roka

Ak sa v priebehu kalendárneho roka zmení cena tepla, na rozpočítavanie spotrebnej zložky ku dňu účinnosti novej ceny tepla sa použijú pomerné množstvá z celoročných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla podľa tabuľky č. 1 alebo sa zabezpečí archivácia údajov alebo odčítanie pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla.

Tabuľka č. 1

Pomerné množstvá z celoročných indikovaných údajov

Pomerné množstvá z celoročného dodaného tepla podľa mesiacov:

Pravidlá na rozpočítavanie množstva dodaného tepla vlastníkmi

Určenie pravidiel na rozpočítavanie množstva dodaného tepla vlastníkmi

Vlastníci sa môžu na schôdzi vlastníkov podľa § 14 ZVB a NP dohodnúť na iných pravidlách pre rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie. V takom prípade sa rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 1 až 5 neuplatňuje.

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania

Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 10 % a spotrebná zložka 90 % nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania.

Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak sú zabezpečené technické podmienky na odber teplej úžitkovej vody z centrálneho rozvodu u konečného spotrebiteľa.

Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v pomere indikovaného údaja určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody inštalovaného u konečného spotrebiteľa k súčtu indikovaných údajov určených meradiel na meranie