dnes je 29.1.2020
Input:

Práva vlastníka nehnuteľnosti

23.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6 Práva vlastníka nehnuteľnosti

JUDr. Alexander Škrinár

CSc.; JUDr. Lucia Danišovičová

Vymedzenie pojmu nehnuteľnosti je upravené v § 119 Občianskeho zákonníka. Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, nemusí vždy ísť len o budovy, ale môže ísť aj o rôzne technické zariadenia využívané napríklad v energetike. Musia však zodpovedať povahe stavby, ktorá vznikla na základe stavebného povolenia, vydaného v stavebnom konaní. Stavby spojené s pozemkom sa evidujú v katastri nehnuteľnosti, ktorý vedie Okresný úrad, katastrálny odbor.

Medzi stavby patria aj byty a nebytové priestory a považujú sa za nehnuteľné veci. Vlastník nehnuteľnosti môže nehnuteľnosť užívať, môže ju predať alebo prenajať. Dôležité však je, či je výlučným vlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom, prípadne či nehnuteľnosť nie je zahrnutá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Vlastníkovi patrí právo užívania veci, v rámci ktorého môže vykonávať rozličné úkony súvisiace s užívaním. Užívacie právo môže byť obmedzené na základe zákona alebo na základe vecného bremena, ktoré mohlo vzniknúť na základe zákona, alebo na základy uzavretej zmluvy o jeho zriadení. Zo zákona môže byť vlastnícke právo obmedzené v prípade stavby zaradenej medzi objekty chránené v rámci pamiatkovej starostlivosti. V prípade kultúrnej pamiatky musí vlastník pred vykonaním stavebnej úpravy objektu požiadať o súhlas príslušný pamiatkový úrad.

Ak patrí nehnuteľnosť do BSM a je užívaná oboma manželmi, nemôže s nehnuteľnosťou disponovať len jeden z manželov, ale je potrebný súhlas aj druhého manžela. Prípadný úkon súvisiaci so založením užívacieho práva tretej osoby vykonaný jedným z manželov bez súhlasu druhého manžela môže byť napadnutý domáhaním sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu.

Vlastník nehnuteľnosti môže nehnuteľnosť scudzovať. Pred uzavretím kúpnej zmluvy je dôležité preukázať vlastnícke právo predávajúceho aktuálnym listom vlastníctva.

Ak je kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavieraná medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, treba zdôrazniť, že kúpna zmluva sa napriek tomu uzaviera podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, lebo kúpna zmluva podľa § 409 Obchodného zákonníka sa uzaviera len na predmet plnenia, ktorými sú hnuteľné veci. V súlade s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka sa preto použijú na uzavretie kúpnej zmluvy ustanovenia Občianskeho zákonníka. Výnimkou je prípad, ak sa medzi podnikateľmi uzaviera zmluva o predaji podniku, v rámci ktorej je zahrnutý celý podnik alebo jeho časť, vrátane hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj iných práv a majetkových hodnôt súvisiacich s podnikom.

Vlastník nehnuteľnosti bytu v bytovom dome má rovnako dispozičné právo pri scudzovaní alebo prenajatí bytu. Vlastník bytu v bytovom dome má rozhodovať o všetkých  otázkach súvisiacich s bytovým domom. Svoje právo prejavuje uplatnením hlasovacieho práva. Zásadne platí zásada, že na jeden byt má vlastník jeden hlas.

Dôležitá zmena sa uskutočnila v zákone č. 182/1993 Z. z. pri rozhodovaní vlastníkov bytov pri udelení súhlasu na nadstavbu alebo vstavbu podkrovného bytu.

V prípade, že je osoba vlastníkom podkrovného bytu v bytovom dome, má právo vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s plánovanou vstavbou alebo nadstavbou podkrovného bytu. Platí preto, že v prípade, ak jeden z vlastníkov chce vykonať nadstavbu alebo vstavbu k bytu na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe, je rozhodujúca dosiahnutá dvojtretinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí vyjadrili svoj súhlas. V rámci dosiahnutia požadovanej dvojtretinovej väčšiny však musia súhlas na uzavretie zmluvy na nadstavbu alebo vstavbu vyjadriť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodí (ustanovenie § 14 zák. č. 182/1993 Z.