dnes je 19.10.2019
Input:

Pracovné odevy chrániace zdravie v gastronómii

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.9.1 Pracovné odevy chrániace zdravie v gastronómii

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

V § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ustanovuje: Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží, alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. Podľa ustanovenia § 4 citovaného NV, zamestnávateľ je povinný pred výberom osobného ochranného pracovného prostriedku, pri posudzovaní rizika a hodnotení nebezpečenstiev, vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia: analyzovať nebezpečenstvá, charakterizovať požadované vlastnosti OOPP, hodnotiť, či bude osobný ochranný pracovný prostriedok spĺňať požiadavky BOZP.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ukladá, v § 6 ods. 2 a 3 uvedeného zákona, zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť ochranu života alebo zdravia zamestnancov pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi OOPP, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a normami organizácie práce.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný :

- vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev, vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,

- bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,

- udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.

Zamestnávateľ je povinný bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu.

V gastroprevádzkach je pre ochranu zdravia zamestnancov vhodné používať nasledovné prostriedky osobnej ochrany (OOPP - odevy, ich doplnky a príslušenstvo).

Oblečenie pre kuchárov by malo zohľadňovať vysoké teploty, ktorým sú títo zamestnanci vystavovaní a tiež značný stres pri ich práci. Oblečenie má byť preto z inovatívnych materiálov, ktoré by im zjednodušovalo prácu v náročnom prostredí s vyššími teplotami vyvolávajúcimi potenie, následkom čoho môže nastať tepelná kríza v ich organizme. Samozrejme, musí sa brať ohľad aj na výzor, hlavne pri otvorených kuchyniach, kde zákazník v priamom prenose sleduje prípravu objednaného pokrmu. Prípadne sa kuchár prechádza pomedzi hostí a priamo komunikuje s klientom.

Kuchárska vesta rondon je súčasťou pracovného odevu profesionálnych kuchárov. Pokrýva hornú polovicu tela (bez výstrihu), pod ktorú sa oblieka tričko a má za úlohu chrániť pokožku pred rôznymi nebezpečnými látkami, s ktorými sa môže kuchár pri vykonávaní svojej práce stretnúť. Napríklad pri vyprážaní, kde hrozí nebezpečenstvo popálenia, nakoľko olej rozohriaty až nad 190oC