dnes je 20.4.2021

Input:

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska v roku 2021

12.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.1 Pracovná pohotovosť mimo pracoviska v roku 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadiť zamestnancovi alebo sa s ním dohodnúť. O pracovnú pohotovosť ide vtedy, ak dôjde k dohode alebo nariadeniu zamestnancovi, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy. Pracovná pohotovosť nie je možná tam, kde nemožno vykonávať prácu nadčas /napr. ak sú vyčerpané limity/. Musí ísť o zabezpečenie nevyhnutných úloh, teda nie celoročné nasadenie na výkon každodenných pravidelných úloh, ktoré možno zabezpečiť v pracovnom čase.

Je dôležité sa dohodnúť/nariadiť:

  • - kde sa zamestnanec bude zdržiavať (napr. doma),
  • - ako ho bude zamestnávateľ môcť kontaktovať (telefonicky, e-mail),
  • - ako dlho bude trvať pracovná pohotovosť,
  • - reakčný čas, do akého času sa má zamestnanec dostaviť na výkon práce počas pracovnej pohotovosti, spôsob dopravy.

Zamestnávateľ môže za podmienok ustanovených v § 94 ZP zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť pracovnú pohotovosť mimo pracoviska aj na dobu, počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti; ustanovenie § 122 ods. 3 ZP tým nie je dotknuté. Pracovnú pohotovosť je možné dohodnúť alebo nariadiť v rámci pracovných zmien aj počas sviatku, čo doteraz nebolo legislatívne upravené (bolo možné len mimo rámca rozvrhu zmien). Zamestnanec má v takom prípade nárok na mzdu alebo náhradu mzdy za sviatok popri náhrade za pracovnú pohotovosť.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej v sume 0,72 €. Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas, t. j., v plnom rozsahu sa uplatnia pravidlá § 97 ZP a § 121 ZP. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie skrátiť na menej ako 8 hodín, nemôže byť prerušovaný výkonom práce v rámci aktívnej časti pracovnej pohotovosti, zamestnanec by bol pripravený na výkon práce, ale prácu nadčas by nemohol vykonávať.

Do času pracovnej zmeny nespadá práca nadčas, platia obmedzenia nariadenia práce v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok, § 94 ods. 2 až 5 ZP. Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v