dnes je 10.4.2020
Input:

Zdravotník na lyžiarskych výcvikových kurzoch

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.9.3 Zdravotník na lyžiarskych výcvikových kurzoch

JUDr. Paula Babicová, Ing. Jozef Mikula, PhD.


Kto môže vykonávať zdravotníka na lyžiarskych výcvikových kurzoch pre žiakov, organizovaných školou - § 25 ods.2 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného. zdravotníctva: povinnosť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť odborne spôsobilými osobami a to najmenej jednou na 130 detí? Dosiaľ zdravotníka vykonávala učiteľka TV, ktorá absolvovala kurz prvej pomoci SČK. Má aj platné osvedčenie plavčíka pre bazény. Teraz pre 30 žiakov potrebujeme zamestnať zdravotníckeho pracovníka. V ČR sú organizované zdravotnícke kurzy pre učiteľov (zdravotník zotavovacích akcií). Organizovanie lyžiarskych kurzov na školách sa prioritne riadi školským zákonom (zákon č. 245/2008 Z. z. v platnom znení).

Odpoveď:

Podľa § 138 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona spadá lyžiarsky výcvik pod školy v prírode. Podľa § 138 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. uhrádza vysielajúca škola alebo školské zariadenie pedagogickým zamestnancom a zdravotníckemu pracovníkovi výdavky spojené s vyslaním do školy v prírode podľa zákona o cestovných náhradách.

Zdravotníckym pracovníkom sa má pritom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť zdravotníctva na mysli osoba, ktorá vykonáva zdravotnícke povolanie, t.j. osoba, ktorá dosiahla príslušné vzdelanie (špecializáciu). Podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. sú zdravotníckymi pracovníkmi výlučne v tomto ustanovení vymenované osoby a to: lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.

Z uvedeného výpočtu nepochybne vyplýva, že učiteľ s absolvovaným akreditovaným kurzom prvej pomoci nie je zdravotníckym pracovníkom a preto nemôže zdravotníckeho pracovníka nahradiť.

Samotný § 25 ods. 2 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení upravuje zotavovacie podujatia ako také (podujatia ktorými sa majú na mysli pobyty najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti napr. detské tábory). V takom prípade sa však týmto zákonom povinnosti ukladajú fyzickým a právnickým osobám, ktoré ich organizujú a to o.i. aj zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí a zabezpečiť lekárničku prvej pomoci a starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia.

Tento zákon bližšie nešpecifikuje, kto sa považuje za odborne spôsobilú osobu. Uvedené je riešené vykonávacou vyhláškou MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Podľa § 7 ods. 2 zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať podľa § 25 ods. 2 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. odborne spôsobilá osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných