dnes je 10.4.2020
Input:

Použitie 2 % dane

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.6 Použitie 2 % dane

Ing. Viera Mezeiová

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo ZČ, na jeho žiadosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia je zrejmé, že daň za príslušné zdaňovacie obdobie (kalendárny rok), za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi z jeho príjmov zo ZČ zrazená v správnej výške do 30. apríla (alebo ju daňovník vysporiada). Toto potvrdenie je súčasťou vyhlásenia, ktoré zamestnanec zašle svojmu miestne príslušnému správcovi dane za účelom poukázania sumy zodpovedajúcej 2 % (3%, ak išlo o dobrovoľníka) zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe.

Prijímatelia

Prijímateľom uvedenom vo vyhlásení môže byť len taká právnická osoba, ktorá je uvedená k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov, vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky. Komora vedie zoznam prijímateľov, v ktorom každoročne vykonáva zmeny na základe oznámenia notára a prijímateľa. Táto komora v zmysle zákona každoročne zverejňuje aktuálny zoznam prijímateľov, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane.

Ak fyzická osoba podá daňové priznanie

Ak daňovník, fyzická osoba (t. j. aj zamestnanec), podáva daňové priznanie, môže v ňom vyhlásiť v lehote na jeho podanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3%) sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (zo zoznamu). Vo vyhlásení môže uviesť len jednu právnickú osobu. (V tomto prípade nedokladá do daňového priznania potvrdenie o zaplatení dane od svojho zamestnávateľa, pretože daň vysporiadava podaním daňového priznania.)

Zaplatená daň

Za zaplatenú daň sa u fyzickej osoby považuje daň znížená o daňový bonus.

Daňový úrad

Zamestnanec môže vyhlásenie o použití 2 % (3%) zaplatenej dane predložiť daňovému úradu do konca apríla roku, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie za predchádzajúci rok (zdaňovacie obdobie). Povinnou súčasťou vyhlásenia v takomto prípade je aj uvedené potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane (zníženej o daňový bonus).

Najnižšia výška

U fyzických osôb platí, že podiel zaplatenej dane nemôže byť nižší ako 3 eurá.

Právnické osoby

Aj právnické osoby sa môžu rozhodnúť, aby podiel nimi zaplatenej dane bol poukázaný určenej právnickej osobe alebo osobám na osobitné účely. Podiel zaplatenej dane je u nich najmenej 8 eur pre jedného (každého) prijímateľa.

Táto možnosť sa týka aj zamestnávateľov, pokiaľ ide o právnické osoby.

Okruh prijímateľov

Medzi okruh možných prijímateľov patria: občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, Slovenský červený kríž, subjekty výskumu a vývoja.

Predmet činnosti

Predmety činnosti, ktoré musia