dnes je 10.4.2020
Input:

Povinnosti prevádzkovateľa chladiacich a mraziacich zariadení

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.9.2 Povinnosti prevádzkovateľa chladiacich a mraziacich zariadení

Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD.


Sme firma, ktorá prevádzkuje chladiace a mraziace zariadenia. Môžete mi poradiť, aké povinnosti má prevádzkovateľ týchto zariadení alebo na koho sa môžeme obrátiť s touto problematikou?

Povinnosti prevádzkovateľa chladiacich a mraziacich zariadení sú určené parametrami daného technického zariadenia v pracovnom procese. Zákonné požiadavky sa uplatňujú, v rámci riešenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a upravuje ich:

  • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov Požiadavky vyhlášky sa týkajú overenia technického stavu zariadení a požiadaviek na odbornú spôsobilosť obsluhy, osôb na opravy a na revíznych technikov. Ide o európske požiadavky na pracovné prostriedky v zmysle NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, do ktorého bola implementovaná smernica Rady 89/655/EHS.

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. sa nevzťahuje na zariadenia pred ich uvedením do prevádzky.

V zmysle citovanej vyhlášky musia byť vyhradené technické zariadenia