dnes je 18.4.2024

Input:

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

27.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.5 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

Ing. Lukáš Židík

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť. Ďalej zamestnanca oboznamuje s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi. V neposlednej rade je povinnosťou zamestnávateľa oboznámiť zamestnanca so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca. Zamestnávateľ neoboznamuje len svojich zamestnancov, ale aj všetky osoby, ktoré sa s jeho