dnes je 22.1.2021

Input:

Novela zákona o inšpekcii práce, ktorá by mala začať platiť od 1. 4. 2021

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1.2 Novela zákona o inšpekcii práce, ktorá by mala začať platiť od 1. 4. 2021

JUDr. Lucia Sabová Danková

V Národnej rade SR je v súčasnosti posunutý do druhého čítania návrh novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. 4. 2021. Zámerom tejto legislatívnej zmeny je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, zefektívniť výkon inšpekcie práce, a s dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia sa navrhuje zníženie administratívnej a finančnej záťaže tam, kde to ukázala aplikačná prax, a to znížením dolnej hranice sadzby pokuty za pracovný úraz, ktorým bola spôsobená ťažká ujma na zdraví. Zjednoduší sa aj proces vydávania osvedčení a preukazov fyzickým osobám.

Návrhom zákona sa mení a dopĺňa aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zmeny týkajúce sa kompetencie Národného inšpektorátu práce:

1. Národný inšpektorát práce získa kompetenciu určovať organizačnú štruktúru inšpektorátov práce. Cieľom je dosiahnuť jednotnú organizačnú štruktúru na všetkých inšpektorátoch práce, ktorá sa bude zhodovať s organizačnou štruktúrou Národného inšpektorátu práce, čím sa odstráni sťažený výkon riadiacej a kontrolnej činnosti Národného inšpektorátu práce vo vzťahu k inšpektorátom práce a odstránia sa problémy pri riadení sústavy inšpekcie práce.

2. Národný inšpektorát práce je odvolacím orgánom nielen vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce, ale aj vo veciach, v ktorých rozhodol inšpektor práce, nakoľko inšpektorovi práce tiež podľa zákona č. 125/2006 Z. z. prináleží rozhodovať v prvom stupni.

Inšpektor práce je oprávnený zakázať:

  • - používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,

  • - používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,

  • - prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických osôb mladších ako 18 rokov veku a iné práce a činnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými predpismi.

V prípade, ak si to vyžaduje naliehavosť situácie, možno uvedené zákazy oznámiť aj ústne a písomné vyhotovenie rozhodnutia o zákaze sa doručuje bezodkladne. Proti rozhodnutiu o zákaze oznámenom ústne je v tomto prípade možné podať odvolanie do troch dní odo dňa písomného vyhotovenia rozhodnutia a odvolací orgán o ňom rozhoduje bezodkladne.

3. Národný inšpektorát práce v súčasnosti iba vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu fyzickej osobe, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie. Zmenou sa upraví, že Národný inšpektorát práce bude nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti akejkoľvek fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie. Národný inšpektorát práce bude po novom viesť aj verejne prístupný zoznam vydaných a odobratých dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti.

4. Z dôvodu jednotného poskytovania poradenstva a zachovania princípu právnej istoty v SR získa Národný inšpektorát práce kompetenciu odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce. Cieľom je odstrániť možné nerovnaké poskytovanie poradenstva z hľadiska obsahu a rozsahu poskytnutých informácií, právnych názorov a odporúčaní.

5. Národný inšpektorát práce doposiaľ odborne usmerňoval výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po novom sa navrhuje, aby Národný inšpektorát práce okrem usmerňovania v oblasti výchovy a vzdelávania odborne usmerňoval aj oblasť overovania požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ako aj oblasť vykonávania bezpečnostnotechnickej služby. Národný inšpektorát práce ako orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce má všetky odborné znalosti a predpoklady pre výkon tejto činnosti aj čo sa týka problematiky plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickej služby.

Zmeny týkajúce sa kompetencie inšpektorátov práce:

1. Inšpektorát práce nebude bezpečnostné, technické a organizačné príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania vyšetrovať ex offo, ale len na základe žiadosti orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Keďže ide o oblasť patriacu primárne do vecnej pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva, javí sa ako efektívnejšie, aby inšpektorát práce konal, až keď to orgán verejného zdravotníctva bude považovať za vhodné. Cieľom je znížiť pracovnú a administratívnu záťaž inšpektorátov práce tam, kde sa plnenie úloh a povinností javí ako neefektívne.

2. Inšpektorátom práce sa odoberá kompetencia vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. V súčasnosti, ak chce fyzická osoba získať preukaz alebo osvedčenie vydané inšpektorátom práce, je nevyhnutné, aby predtým absolvovala výchovu a vzdelávanie u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie a následne boli overené jej vedomosti u oprávnenej právnickej osoby. Vydávanie preukazov inšpektorátom práce je iba administratívnym krokom, ktorý nemá žiaden vplyv na priebeh skúšok a overovanie vedomostí uchádzača. Navrhovanou právnou úpravou sa zjednoduší proces vydávania osvedčení a preukazov, ktorým sa zároveň docieli minimalizácia administratívnej a časovej záťaže inšpektorov práce pri vydávaní osvedčení a preukazov a v neposlednom rade sa zníži administratívna záťaž žiadateľa preukazu alebo osvedčenia.

Zmeny týkajúce sa oprávnení inšpektora práce:

1. Pojem videodokumentácia používaný v zákone sa v záujme zosúladenia s ostatnými právnymi predpismi a legislatívnej čistoty nahrádza obsahovo totožným pojmom – audiovizuálny záznam. Rozširuje sa oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov. Úprava reaguje na problémy v praxi, napr. keď dopravný podnik pri výkone inšpekcie práce (kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave) nepredloží požadované stiahnuté údaje zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov, pretože nemá potrebné technické vybavenie na sťahovanie údajov. Okrem toho aj vodiči jazdia často bez kariet. Inšpektori práce potom nemajú ako inak získať údaje, než si ich stiahnuť pomocou vlastných kariet.

2. Inšpektor práce získa tiež oprávnenie podať návrh na začatie konania o odobratí dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti.

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri inšpekcii práce:

1. K pravidlu, ktoré už existuje, že sa na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjsť k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia inšpektora práce, môže vykonať inšpekcia práce len za účasti zodpovedného zamestnanca, sa zavádza tomu zodpovedajúca povinnosť zamestnávateľa, a to zabezpečiť účasť takéhoto zamestnanca. Nejde teda de facto o novú povinnosť. Zodpovednou osobou na tento účel sa nemyslí len osoba vo vedení spoločnosti, ale osoba, ktorá pozná podmienky a nebezpečenstvá, ktoré potenciálne hrozia inšpektorom práce pri pohybe na neznámom pracovisku. Na zabezpečenie prevádzky takéhoto pracoviska sa nemôže stať, že by takýto zamestnanec nebol k dispozícii. Zamestnávateľ má napokon vždy povinnosť, aby jeho zamestnanci boli oboznámení s BOZP na konkrétnom pracovisku, na ktorom pracujú, a teda by mali byť aj znalí podmienok a nebezpečenstiev, ktoré sa na pracovisku môžu objaviť.

2. Zamestnávateľ bude povinný poskytnúť aj fotodokumentácie, audiovizuálne záznamy a zvukové záznamy. Uvedené vyplýva z požiadaviek aplikačnej praxe, kedy fotodokumentácia, audiovizuálne či zvukové záznamy, ktorými zamestnávateľ disponuje, môžu vo veľkej miere napomôcť k objasneniu rôznych skutkových okolností, ktoré je potrebné v rámci výkonu inšpekcie zistiť.

Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov

Na účely spracúvania osobných údajov sa precizuje, že je možné spracúvať nielen obrazovú podobu fyzickej osoby, ale aj zvukový a audiovizuálny záznam fyzickej osoby. Inšpektori práce sú pri výkone inšpekcie práce oprávnení používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, audiovizuálnych záznamov a zvukových záznamov, potrebných k výkonu inšpekcie práce. Je dôležité, aby okrem zhotovovania tejto dokumentácie a záznamov bolo výslovne upravené, že všetky tieto údaje možno aj spracúvať. Nie vždy je totiž možné získať jednoznačný súhlas dotknutých osôb (napr. pri spracúvaní zvukového záznamu), čím môže dôjsť k zmareniu vykonanej inšpekcie práce.

Správne delikty

Za porušenie pracovnoprávnych predpisov, v dôsledku ktorého vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, je v súčasnosti ustanovená pokuta s dolnou sadzbou 33 000 eur. Po novom bude nižšia dolná sadzba pokuty, a to 20 000 eur, pre pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví). Konania o uložení pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, ktoré neboli právoplatne skončené do navrhovanej účinnosti tejto právnej úpravy, sa dokončia podľa novej právnej úpravy.

Trhový dohľad

Na výkon dohľadu nad určenými výrobkami, ktorý vykonávajú inšpektoráty práce, sa budú primerane vzťahovať