Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela správního řádu k systémové podjatosti

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9 Aktuální informace – listopad 2018

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

2.9.1 Novela správního řádu k systémové podjatosti

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dne 1. 11. 2018 nabývá účinnosti novela správního řádu č. 176/2018 Sb., která byla vyhlášená ve Sbírce zákonů dne 16. 8. 2018 pod č. 88.

V § 14 byl vložen nový odstavec 2, který se týká otázky systémové podjatosti úřední osoby. Podle nového ustanovení úřední osoba není vyloučena z projednávání věci, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.

Tomu lze rozumět tak, že pro vyloučení úřední osoby nepostačí dát do souvislosti podezření o její podjatosti pouze s jejím zaměstnaneckým či služebním poměrem. Riziko systémové podjatosti je nutno posuzovat individuálně a dle okolností konkrétního případu, nikoli jej bez dalšího vyvozovat ze zaměstnaneckého či služebního poměru.

Z důvodové zprávy pak vyplývá, že cílem nové právní úpravy je doplnit do ust. § 14 správního řádu právní úpravu systémové podjatosti tak, aby odpovídala stávající judikatuře Nejvyššího správního soudu v příslušné oblasti.

Eliminovány by tak měly být námitky podjatosti všech úředních osob správního orgánu, kdy účastník řízení považuje úřední osobu za podjatou z důvodu jejího vztahu k věci, který spatřuje zejména v jejím služebním poměru, příp. pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku, jehož správní orgán je orgánem příslušným k vedení řízení, ve spojení se zájmem tohoto subjektu na výsledku řízení.

Tím není dotčena speciální a zejména „přísnější” právní úprava systémové podjatosti v zákoně o přestupcích (ust. § 63 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), podle které je z řízení vyloučen orgán územního samosprávného celku, pokud má být projednán přestupek tohoto územního samosprávného celku, případně je obviněným z přestupku člen zastupitelstva.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: