Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

15.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.2 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Ing. Marcela Prajová

Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP. Daňovník môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane len vtedy, ak s ním manželka (nie družka) žije v domácnosti. Domácnosťje definovaná v § 115 Občianskeho zákonníka a tvoria ju fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podmienkou existencie domácnosti nie je spoločný trvalý pobyt manželov.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku môže pri znížení základu dane uplatniť tak daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou definovaný v § 2 písm. d) bod 1 ZDP ako aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, definovaný v § 2 písm. e) ZDP. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou má však nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku len v prípade, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 ZDP) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % všetkých zdaniteľných príjmov tohto daňovníka.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatňuje daňovník až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď pri podaní daňového priznania alebo pri ročnom zúčtovaní.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je závislá:

 • od výšky platného životného minima (pre rok 2015 je to suma 198,09 €),

 • od výšky základu dane z aktívnych príjmov daňovníka, ktorý nezdaniteľnú časť základu dane uplatňuje,

 • od počtu mesiacov, na začiatku ktorých sú splnené podmienky, pri ktorých je možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a

 • od výšky vlastného príjmu manželky.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktorá spĺňa zákonné podmienky počas celého zdaňovacieho obdobia, v závislosti na:

 • vykázanom základe dane z aktívnych príjmov daňovníka a

 • výške vlastného príjmu manželky

 je uvedená v nasledovnej tabuľke.

Základ dane z aktívnych príjmov

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku, ktorá nemala vlastný príjem

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku, ktorá mala vlastný príjem

 

nižší alebo rovný 35 022,31 €

 

3 803,33 €

 

3 803,33 € – vlastný príjem manželky*

 

vyšší ako 35 022,31 €

 

12 558,906 € – ¼ základu dane *

 

12 558,906 € – ¼ základu dane – vlastný príjem manželky *

 

* Výsledná suma sa zaokrúhľuje v súlade s ust. § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nahor. Ak je výsledná suma menšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Pre vyčíslenie správnej výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je nevyhnutné správne vyčíslenie vlastného príjmu manželky. ZDP nedefinuje, čo tvorí vlastný príjem manželky, ale taxatívne vymenúva, čo sa do vlastného príjmu manželky nezahŕňa. Do vlastného príjmu manželky sa v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. b) ZDP nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia podľa § 32a ZDP,

 • daňový bonus podľa § 33 ZDP,

 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

 • štátne sociálne dávky,

 • štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Do vlastného príjmu manželky sa zahŕňajú všetky jej príjmy, okrem hore uvedených. Do vlastného príjmu sa zahŕňajú napr. zdaniteľné príjmy (teda hrubé príjmy neznížené o výdavky s výnimkou zaplateného poistného a príspevkov) vrátane príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a pod.), príjmy oslobodené od dane (napr. starobný dôchodok, podpora v nezamestnanosti, nemocenské dávky vrátane peňažnej pomoci v materstve, invalidný dôchodok) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. podiely na zisku, príjmy nadobudnuté darovaním alebo dedením).

Vlastný príjem manželky sa pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola manželka v príslušnom zdaňovacom období povinná z tohto príjmu zaplatiť.

ZDP definuje v § 11 ods. 4 nielen vlastný príjem manželky pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ale aj podmienky, za ktorých si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Na to, aby si mohol daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, musí byť okrem existencie domácnosti splnená aj jedna z podmienok vymedzených v § 11 ods. 4 písm. a) ZDP. Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len za tie mesiace, na začiatku ktorých bol zosobášený a zároveň manželka spĺňala aj niektorú z podmienok ustanovených v § 11 ods. 4 písm. a) ZDP.


Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane len o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatkuktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa za
manželku, na ktorú si môže daňovník uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane považuje, manželka žijúca s daňovníkom v domácnosti,

 • ktorá sa starala o vyživované (§ 33 ods. 2 ZDP) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku, žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o dieťa do troch rokov veku, do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby), alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe;

Príklad č. 25:

Daňovníkovi sa 18. 06. 2015 narodilo dieťa. Dňa 01. 10. 2015 sa jeho manželka zamestnala, o dieťa sa aj naďalej starala, pričom počas pracovnej doby riadnu starostlivosť zabezpečila daňovníkovou matkou. V roku 2015 dosiahla manželka vlastný príjem znížený o poistné a príspevky v sume 2 894,50 € a daňovník vykázal základ dane v sume nižšej ako 35 022,31 €. Keďže v súlade s § 3 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú nielen vtedy, ak manželka zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne, ale aj vtedy, ak riadnu starostlivosť o dieťa zabezpečuje právnickou osobou alebo inou plnoletou fyzickou osobou, t. j. aj matkou

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: