Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nehnuteľnosť a exekúcia na nepeňažné plnenie - vypratanie

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.5 Nehnuteľnosť a exekúcia na nepeňažné plnenie – vypratanie

JUDr. Martina Jenčová

Exekučný titul môže nielen postihovať majetok, ale aj zaväzovať k povinnosti. Ak zaväzuje k povinnosti, ide o exekúciu na nepeňažné plnenie. Exekučný poriadok rozlišuje štyri spôsoby vykonania exekúcie na nepeňažné plnenie:

- vyprataním,

- odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,

- rozdelením spoločnej veci,

- uskutočnením prác a výkonov,

- pričom, na rozdiel od exekúcie na peňažné plnenie, spôsob vykonania nevolí exekútor, ale je priamo daný v exekučnom titule.

Po tom ako exekúcia na nepeňažné plnenie začala má exekútor právo vyzvať oprávneného, aby mu ten zložil tzv. preddavok. A to na nevyhnutné výdavky, ktoré sa s vedením konania spájajú. Výšku preddavku určuje súdny exekútor, pričom postupuje s odbornou starostlivosťou a tento postup je povinný aj odôvodniť. Lehota na zloženie preddavku je minimálne 15 – dňová. Ak oprávnený preddavok nezloží, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie. Zložený preddavok je exekútor povinný vyúčtovať a oprávnenému ho vrátiť celkom alebo sčasti, ak nebol potrebný na úhradu trov, a to bezodkladne po tom, ako je to možné. Povinnosť zložiť preddavok nemá ten oprávnený, ktorý je celkovo oslobodený od platenia súdnych poplatkov.

V súvislosti s nehnuteľnosťou možno vykonať exekúciu na nepeňažné plnenie buď vyprataním alebo rozdelením spoločnej veci (podľa toho, ako znie výrok exekučného titulu). Kým pri exekúcii na peňažné plnenie môže spôsob vykonania exekúcie zvoliť exekútor, pričom môže viesť exekúciu viacerými spôsobmi súčasne, pri nepeňažnom plnení postupuje spôsobom, aký ukladá výrok rozhodnutia.

Z pohľadu frekventovanosti je exekúcia vyprataním častejšia ako rozdelením spoločnej veci. V exekučnom titule musí byť presne stanovené, že povinný je povinný vypratať nehnuteľnosť, pričom tá musí byť presne označená, aby nedošlo k jej zámene. Označuje podľa listu vlastníctva.

Exekučný poriadok upravuje vypratanie nehnuteľnosti (prípadne jej časti) a samostatne vypratanie bytu. Postup exekútora je v podstate totožný, či už by išlo o vypratanie bytu alebo nehnuteľnosti, či jej časti.

Pokiaľ súd vydal rozhodnutie, v ktorom je žalovaný povinný nehnuteľnosť vypratať, a ten tak v stanovenom čase neurobil, rozhodnutie sa stáva vykonateľným, a teda žalobca (už v tom čase oprávnený) je oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie. Následne, súdny exekútor po splnení všetkých zákonom požadovaných a predpokladaných podmienok vydá upovedomenie o začatí exekúcie vyprataním, ktoré sa doručuje povinnému a aj oprávnenému. Pokiaľ povinný nehnuteľnosť nevyprace, ani v zákonom stanovenej lehote (14 dní od doručenia upovedomenia) nepodá námietky proti exekúcii (alebo ich podal, ale boli právoplatne zamietnuté súdom), po uplynutí tejto lehoty súdny exekútor vydá exekučný príkaz a určí termín vypratania. Exekučný príkaz predstavuje listinu v súvislosti s ktorou dochádza priamo k nútenému výkonu. Tento príkaz sa doručuje povinnému do vlastných rúk.

Po jeho doručení urobí exekútor všetky potrebné kroky a opatrenia

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: