Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia a jeho obsahové náležitosti

29.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1 Návrh na vydanie územného rozhodnutia a jeho obsahové náležitosti

JUDr. Martina Jenčová

Návrh na vydanie územného rozhodnutia, podaný na stavebný úrad zahajuje začatie územného konania (za predpokladu, že je návrh úplný – sú predložené všetky požadované prílohy). Konanie o vydanie územného rozhodnutia je teda konaním návrhovým, kedy aktívne legitimovanou osobou je budúci stavebník, resp. jeho zástupca (pričom táto osoba preukazuje aj plnomocenstvo). Návrh sa podáva písomne, buď osobne, poštou alebo do elektronickej dátovej schránky obce.

Samotný Stavebný zákon nestanovuje presné náležitosti tohto podania, je potrebné prihliadať aj na ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona.

Podľa tejto návrh obsahuje:

  • identifikačné údaje navrhovateľa – meno, priezvisko (resp., obchodné meno) a adresu,

  • predmet územného rozhodnutia – v návrhu je potrebné uviesť aj stručnú charakteristiku územia a spôsob jeho doterajšieho využitia,

  • druhy a parcelné čísla pozemkov – v návrhu je potrebné vychádzať z listu vlastníctva tak, aby nedošlo k zámene s inou parcelou,

  • ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,

  • preukázanie splnenia podmienok, ktoré stanovili príslušné orgány,

  • zoznam známych účastníkov konania.

Pokiaľ návrh niektorú z vyššie uvedených informácií neobsahuje, nie je úplný, a teda územné konanie riadne neprebehne. Stavebný úrad stavebníka na doplnenie návrhu vyzve, pričom stavebník bude musieť návrh doplniť v úradom stanovenej lehote. Doplnenie návrhu vyzerá

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: