Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nařízení zabezpečovacích prací (vlastníkovi stavby) - vzor

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.1.1 Nařízení zabezpečovacích prací (vlastníkovi stavby) – vzor

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

ÚŘAD………..................…… (obce, města, městské části) (adresa úřadu)

odbor………............…. (název)

Sp. zn.…………………

V ............... dne …………

ROZHODNUTÍ

Úřad ……..…., odbor ..…….. jako stavební úřad příslušný podle SZ§ 13 odst. 1 písm. … zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 135 odst. 2 stavebního zákona

nařizuje

……………………...….. (komu – jméno a příjmení nebo název, datum narození nebo IČ, adresa vlastníka stavby) jako vlastníku stavby …………….... (označení a druh stavby, např. bytového domu, obchodního střediska) č. p. ...…. v k. ú .…………...... (název katastrálního území), …………………….… (adresa stavby), provést na stavbě tyto

nutné zabezpečovací práce:

…………………………………………………………………………………………………..…….. (konkrétní popis prací, které je nutno provést, vč. přesného označení použitých materiálů, které mají být pro zabezpečovací práce použity)

Pro provedení nařízených prací se stanoví tyto podmínky:

1. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny stavebním podnikatelem (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona).

2. Práce budou provedeny ve lhůtě do: ………….. .

x. …… (podle konkrétní situace – další podmínky vymezující druh, rozsah a způsob provedení zabezpečovacích prací).

x. …… (podle konkrétní situace – podmínky zajišťující ochranu veřejných zájmů a ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení).

x. Provedení nařízených nutných zabezpečovacích prací oznámí vlastník domu/stavby stavebnímu úřadu písemně do ….... dnů od jejich skončení.

Odůvodnění

Stavební úřad (var: na základě podnětu …… koho) provedl kontrolní prohlídku shora uvedené stavby, která se uskutečnila dne ……….… . Při této prohlídce bylo zjištěno, že …………………………………….….. (popsat zjištěnou závadu). Stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví (var. a životy) osob (var. zvířat), avšak není ji nutno neodkladně odstranit. Z tohoto důvodu stavební úřad z moci úřední zahájil řízení o nařízení nutných zabezpečovacích pracích, které oznámil vlastníkovi stavby ústním prohlášením na kontrolní prohlídce (var. které oznámil vlastníkovi/-ům stavby opatřením ze dne …. ). Dalším účastníkům řízení, kterými jsou ……. (např. nájemci prostorů, v nichž je nařízené práce nutno provádět), bylo zahájení řízení oznámeno opatřením ze dne …. a usnesením stanovena lhůta pro vyjádření se k předmětu řízení.

…………… (popis dalšího postupu, popř. vypořádání se s vyjádřeními, návrhy či námitkami účastníků řízení)

Protože shora uvedená stavba ohrožuje svým stavem zdraví (var. život) osob (var. zvířat), ale není nezbytné ji ihned odstranit, stavební úřad nařídil ve výroku uvedené nutné zabezpečovací práce v rozsahu, kterým se těmto hrozícím účinkům zabrání. Uvedení stavby do řádného stavebně technického stavu bude předmětem samostatného řízení a rozhodnutí stavebního úřadu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení mohou do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu …………….. kraje podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 135 odst. 4 stavebního zákona odkladný účinek.

(nepovinné) Náklady vynaložené na nutné zabezpečovací práce nese podle § 135 odst. 6 stavebního zákona vlastník stavby.

(nepovinné) Pokud fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník stavby neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s tímto rozhodnutím stavebního úřadu, dopustí se podle ustanovení § 179 odst. 1 písm. f přestupku, za který mu hrozí pokuta do výše 500 000 Kč.

(nepovinné) Pokuta do výše 200 000 Kč hrozí této osobě podle ustanovení § 179 odst. 2 písm c dopustí-li se tohoto přestupku jako vlastník zařízení.

……………………………..………..……………..……………..

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

otisk úředního razítka

Rozdělovník:

I. Účastníkům řízení do vlastních rukou:

1) …………………. (jméno a příjmení nebo název a adresa vlastníka stavby)

2) …………………. (jméno a příjmení nebo název a adresa dalších účastníků)

II. Na vědomí:

x) ………………….

x) …………………. (stavební úřad – spis)

III. Doporučeně:

x) …………………. (úřad obce v místě stavby, pokud není stavebním úřadem)

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: