dnes je 10.4.2020
Input:

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiska

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiska

Ing. Ivana Glazelová

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.

Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. V prípade zmeny doterajších účtovných zásad a účtovných metód v priebehu účtovného obdobia nové účtovné zásady a účtovné metódy musí používať od prvého dňa tohto účtovného obdobia; o zmene účtovných zásad a účtovných metód je povinná informovať v účtovnej závierke a v poznámkach.

Podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy k poslednému dňu účtovného obdobia. V uvedenom článku sa budeme zaoberať účtovnými jednotkami s kalendárnym rokom a uzatvorením účtovných kníh k 31. 12. 2019 pre účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných noriem.

Podľa § 6 ods. 5 zákona o účtovníctve účtovná jednotka zostavuje:

a) riadnu účtovnú závierku,

b) mimoriadnu účtovnú závierku,

c) priebežnú účtovnú závierku (§ 18), ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Riadna účtovná závierka sa zostavuje na základe predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

Pri ukončovaní účtovného roku k 31. 12. (ako sme už uvádzali, účtovné obdobie máme kalendárny rok) sa v § 17 ods. 2 zákona o účtovníctve stretneme s pojmami ako deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a deň zostavenia účtovnej závierky.

Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje: Je to posledný deň účtovného obdobia (ak účtovným obdobím je kalendárny rok), dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je 31. december kalendárneho roku.


Poznámka: Ak je účtovným obdobím hospodársky rok, potom deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, môže byť aj 30. 6. – po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov berieme do úvahy.

Deň zostavenia účtovnej závierky: Je to deň, kedy sa fyzicky účtovná závierka zostaví (napríklad 18. 2. 2020).

To znamená, že pri účtovnom období kalendárny rok sa účtovná závierka zostavuje ku 31. 12. 2019 a deň zostavenia tejto účtovnej závierky si určí účtovná jednotka vnútorným predpisom sama, napríklad 18. 2. 2020 a tento dátum aj uvádza na účtovných výkazoch.

Zatriedenie sa do veľkostnej skupiny je dôležité či už z dôvodu toho, aké účtovné výkazy budeme podávať, resp. ich rozsah, ale aj z dôvodu správneho vedenia účtovníctva.

Podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu (§ 27 ods. 2 písm. c) ObZ Obchodného zákonníka) a pozemkové spoločenstvo triedia do veľkostných skupín:

a) mikro účtovná jednotka,

b) malá účtovná jednotka alebo

c) veľká účtovná jednotka.

§ 2 ods. 10 zákona o účtovníctve je uvedené, že účtovné jednotky podľa odseku 5 sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok podľa odsekov 6 až 8 k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa odsekov 6 až 8, ak odseky 11 a 12 neustanovujú inak. Pri posudzovaní podmienok podľa odsekov 6 až 8 sa pri zmene účtovného obdobia neposudzujú podmienky za kratšie účtovné obdobie podľa § 3 ods. 5. Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín podľa odsekov 5 až 8, sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu.

Podľa § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.

Pričom podľa § 2 ods. 11 zákona o účtovníctve, novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, pričom nepostupuje podľa odseku 12. Ak pri zrušení bez likvidácie účtovná jednotka, ktorá sa stane právnym nástupcom zanikajúcej právnickej osoby (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“), nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, je povinná k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.


Poznámka: Pri zatrieďovaní do jednotlivých veľkostných skupín odporúčame vychádzať aj z metodických pokynov a oznámení zverejňovaných na stránke finančnej správy.

Účtovná uzávierka

Účtovná uzávierka je činnosť (proces), ktorá je spojená s uzatváraním bežného účtovného obdobia. Je to proces účtovníckych prác.

Kroky pred zostavením účtovnej závierky môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1. Kontrola bilančnej kontinuity.

Stavy jednotlivých súvahových položiek pri otvorení účtovných kníh prostredníctvom účtu 701 – Začiatočný účet súvahový musia nadväzovať na stavy súvahových položiek vykázaných na účte 702 – Konečný účet súvahový v predchádzajúcom účtovnom období, pričom zostatok účtu 710 – Účet ziskov a strát, ktorý sme uzavreli na účet 702 sa účtuje pri otvorení na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

2. Doúčtovanie účtovných prípadov bežného roku (napríklad nevyfakturované dodávky, rezervy, opravné položky, koncoročné kurzové rozdiely).

3. Inventúra a inventarizácia, vyčíslenie základu dane, zaúčtovanie dane.

4. Zostavenie výkazov (§ 17 ods. 3 zákona o účtovníctve).

5. Daňové priznanie.

Pri uzatváraní roka je potrebné mať doúčtované všetky účtovné prípady bežného roku.

Doúčtovanie účtovných prípadov bežného roku na jednej strane súvisí s dodržiavaním časovej a vecnej súvislosti účtovníctva, taktiež môžu účtovné operácie vychádzať aj z výsledkov vykonanej inventúry a inventarizácie, vyčísleného základu dane a zaúčtovaním dane.

 • Ide najmä o doúčtovanie bankových výpisov z decembra, doúčtovanie interných dokladov za december, ktoré súvisia s účtovným rokom (cez interné doklady účtujeme napríklad mzdy za december, tvorba SF, splátkové kalendáre, nájom, sociálny fond, ročné vysporiadanie DPH, rezervy, nevyfakturované dodávky, pokuty a penále, ak nám to vyplýva zo zmluvy, resp. účtovného dokladu, predpis dane z motorových vozidiel). Daňová povinnosť dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2019 sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2019. Samotné daňové priznanie sa však podáva do 31. januára 2020, zaúčtovanie dane z príjmov vyplývajúcej zo zostaveného daňového priznania.

Účtovný prípad  MD   
Daňová povinnosť dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2019  531  345  
 • Zaúčtovanie účtovných odpisov za december.

 • Taktiež musia byť zaúčtované všetky faktúry za december (odberateľské, dodávateľské).

§ 10 Postupov účtovania pre podnikateľov v PÚ je upravené účtovanie splatnej a odloženej dane.

Ak účtovná jednotka zaúčtuje všetky účtovné prípady, ktoré sa vzťahujú na bežné účtovné obdobie, môže pristúpiť k zostaveniu daňového priznania, aby vedela, v akej výške má zaúčtovať daň z príjmov.

Výsledok hospodárenia pred zdanením zistený z účtovníctva je potrebné upraviť o sumy zvyšujúce, resp. znižujúce základ dane.

Účtovný prípad  MD   
Účtovanie splatnej dane  591  341  


Poznámka: Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť podľa § 19 zákona o účtovníctve, t. j. povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Odloženú daň vyčísľujú zo všetkých dočasných rozdielov.

Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty

Účtovná jednotka nesmie zabudnúť aj na ročné vysporiadanie odpočtu DPH v prípade, ak platiteľ DPH si krátil odpočet DPH na vstupe z dôvodu, že realizoval zdaniteľné plnenia oslobodené od dane. Ak priebežne odpočítaná daň je vyššia ako vypočítaná podľa ročného koeficientu, tak platiteľ musí vrátiť časť odpočítanej dane do ŠR, čo je pre neho náklad, účtujeme MD 548 / DAL 343. Ak priebežne odpočítaná daň je nižšia ako vypočítaná podľa ročného koeficientu, účtuje o nároku na doplatenie DPH zo štátneho rozpočtu, čo je pre neho výnos, účtujeme MD 343 / DAL 648.

Pohľadávka na vrátenie DPH z iného členského štátu

Nárok na vrátenie DPH je závierkovým účtovným prípadom podľa § 48 ods. 3 Postupov účtovania, prípadne upravujúcim závierkovým účtovným prípadom, ak účtovná jednotka presnú sumu uznaného nároku zistí do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Účtovný prípad  MD   
Účtovanie pohľadávky na základe uplatnenia nároku na vrátenie DPH  378  648  

Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok:

Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, nemôže mať k termínu účtovnej závierky zostatok.


Poznámka: Účtovné jednotky pri rozdeľovaní zisku nemôžu zabudnúť aj na povinný prídel do RF (rezervného fondu).

Účet 111 – Obstaranie materiálu.

Účet 131 – Obstaranie tovaru.

Tieto účty nesmú mať konečný zostatok.

Ich aktívny zostatok predstavuje vyfakturované náklady na obstaranie zásob, ktoré ešte neboli prevzaté na sklad.

 • Zostatok preúčtujeme na účet 119 – Materiál na ceste alebo 139 – Tovar na ceste.

Ich pasívny zostatok predstavuje zásoby prijaté na sklad, ku ktorým zatiaľ neboli vyúčtované náklady spojené s obstaraním zásob, ide o tzv. nevyfakturované dodávky.

 • Zostatok preúčtujeme na účet 326 – Nevyfakturované dodávky, ak na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu vieme určiť presnú výšku záväzku.

Ak nevieme určiť presnú výšku záväzku, preúčtujeme na účet rezerv 323 – Krátkodobé rezervy.

Úprava zostatku dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa ich zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pri pohľadávkach a záväzkoch, ktoré boli prvotne zaúčtované na účtoch dlhodobých pohľadávok a záväzkov, sa musí posúdiť ich zostatková doba splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

Zabezpečenie časovej a vecnej súvislosti účtovných prípadov

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je povinná dodržiavať tzv. akruálny princíp účtovníctva.

Dodržanie akruálneho princípu účtovná jednotka k súvahovému dňu (k 31. 12. 2019) zabezpečí takto:

 • Zaúčtovaním nevyfakturovaných dodávok (účet 326 – Nevyfakturované dodávky) – ak doklady o splnenej dodávke s vyčíslenou presnou sumou k súvahovému dňu účtovná jednotka prijala po dátume určenom v internej smernici do dňa zostavenia účtovnej závierky.

 • Zaúčtovaním rezerv (účet 323 – Krátkodobé rezervy) – ak suma dodávky nie je známa do dňa zostavenia účtovnej závierky. Spôsob tvorby a používania rezerv uvádza účtovná jednotka vo vnútornom predpise.

 • Zaúčtovaním časového rozlíšenia (účtová skupina 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov) – ak účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky presnú výšku a časové obdobie splnenia dodávky.

Informácia: Časovo sa nerozlišujú (v zmysle § 56 ods. 6 postupov účtovania) napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady, ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru. Tieto položky sa účtujú do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.


POZOR: Ak sú tieto služby vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.

Účtovná jednotka má možnosť pri účtovaní nákladov a výnosov na prelome rokov využiť aj § 56 ods. 14 postupov účtovania a nie je potrebné časovo rozlíšiť náklady a výnosy za dodržania nasledujúcich podmienok súčasne:

 • musí ísť o rozhodnutie účtovnej jednotky (v tomto prípade je časové rozlíšenie len na rozhodnutí účtovnej jednotky, ak sa rozhodne časovo rozlišovať, potom § 56 ods. 14 postupov účtovania neberie do úvahy),

 • musí ísť o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa nákladov a výnosov (nevýznamnosť je potrebné upraviť v internej smernici) - napr. telefónne poplatky, poplatky za odpad a pod. (okrem dotácií a emisných kvót),

 • pri mikro účtovných jednotkách musí ísť o účtovný prípad medzi dvoma účtovnými obdobiami (napr. nevýznamné a opakujúce sa poistné, poplatky a pod.),

 • pri malých a veľkých účtovných jednotkách musí ísť len o účtovný prípad týkajúci sa posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia (napr. telefónne poplatky na prelome decembra 2019 a januára 2020).

Rezervy ( § 19 postupov účtovania v PÚ):

Podľa § 26 ods. 5 zákona o účtovníctve sú rezervy záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou.

Neisté časové vymedzenie záväzku – nemáme presnú informáciu o období, v ktorom nastane zníženie ekonomických úžitkov (napríklad reklamácie, záručné opravy, rezerva na prebiehajúce súdne spory).

Neurčitá výška záväzku – účtovná jednotka nemá informáciu o presnej výške záväzku ku koncu zdaňovacieho obdobia. Účtovná jednotka nemá faktúru za prijatú dodávku a fakturovaná suma bola dohodnutá len orientačne a nie je možné presne určiť ani zo zmluvy (rezerva na nevyfakturovanú dodávku) alebo okolnosti, na základe ktorých bude výška záväzku určená, vzniknú až v budúcnosti (rezerva na prebiehajúce súdny spory, reklamácie, záručné opravy).

 • Rezervy sa účtujú na nasledujúcich syntetických účtoch:

323 – Krátkodobé rezervy: účtujú sa tu rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok (napríklad nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výšku záväzku. Na samostatnom analytickom účte k účtu 323 sa účtujú krátkodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu (daň z príjmov) (členíme si ich potom analyticky aj na zákonné a ostatné).

451 – Rezervy zákonné.

459 – Ostatné rezervy.

Rezerva na stratu zo zákazkovej výroby podľa § 30 ods. 14 postupov účtovania v PÚ sa účtuje na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 316 – Čistá hodnota zákazky.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky – účtovanie:

Účtovný prípad  MD   
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky k 31. 12. 2019  521  323  
Tvorba rezervy na odvody k nevyčerpaným dovolenkám  524  323  

V priebehu roka 2020 účtujeme použitie rezervy:

Účtovný prípad  MD   
Nevyčerpané dovolenky  323  331  
Odvody  323  336  

Zrušenie nespotrebovanej časti rezervy:

Účtovný prípad  MD   
Dovolenky  323  521  
Odvody  323  524  

Nevyfakturované dodávky:

Podľa § 50 ods. 6 Postupov účtovania na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

326 – Nevyfakturované dodávky, ak bola dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom najviac jeden rok.

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky, ak bola dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako jeden rok.

Iba ak výšku záväzku nepoznáme, až vtedy používame účtovanie tvorby rezervy.

Ak účtovná jednotka vie presnú sumu, tak nepoužíva inštitút tvorby rezervy, ale účtuje nevyfakturovanú dodávku MD 5xx / DAL 326 (podklad objednávka, zmluva), keďže nevyfakturovaná dodávka je v plnej miere daňovým nákladom (pokiaľ nám ešte nespadá pod služby, ktoré sú ešte navyše podmienené zaplatením podľa zákona o dani z príjmov). Iba ak by účtovná jednotka nevedela presnú sumu, potom by až účtovala napríklad pri krátkodobých rezervách MD 5xx / DAL 323.


Upozornenie: Čo sa týka uplatňovania výdavkov uvedených § 17 ods. 19 ZDP zákona o dani z príjmov, ktoré sú podmienené zaplatením, je potrebné brať na vedomie, že aj keď účtovná jednotka bude účtovať o nevyfakturovanej dodávke (účet 326, teda bude vedieť presnú sumu), tak v prípade výdavkov, ktoré sú podmienené aj zaplatením, musí brať do úvahy skutočnosť, že tento druh nákladu je podmienený zaplatením, aby bol v danom roku súčasťou základu dane.

Účtovanie cez účty časového rozlíšenia (účty 381, 382, 383, 384 a 385)

Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené popredu, predplatné.

Účtovný prípad  MD   
Účtovanie výdavku v bežnom roku 2019 (nájomné platené popredu)  381  221  
Zúčtovanie nákladu v nasledujúcom roku, t. j. v roku 2020  518  381  

Výdavky budúcich období

Na účte 383 – Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu. Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutoční výdavku.

Účtovný prípad  MD   
V bežnom roku náklad (2019)  5xx  383  
V budúcom období výdavok (2020)  383  211, 221  


Upozornenie: Aj pri účtoch časového rozlíšenia musíme poznať presnú sumu výdavku. Ak by sme nepoznali presnú sumu, tak by sme tvorili rezervu.

Opravné položky:

V § 18 Postupov účtovania pre podnikateľov je uvedené, že opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho ocenenia v účtovníctve.

Tvorba opravnej položky sa tvorí vždy ku konkrétnemu druhu majetku alebo rovnorodej skupine majetku.

Opravné položky ku zásobám

Opravné položky k zásobám sú tvorené v súlade s § 23 ods. 1 Postupov účtovania. Ak je čistá realizačná hodnota nižšia ako je účtovné ocenenie zásob (skladová cena), znamená to, že by sa mala tvoriť opravná položka. Toto vyplýva aj z § 26 ods. 1 zákona o účtovníctve.


Máme na účte 132A – zvlášť vyčlenený tovar, ktorý sa zle predáva a rozhodneme sa, že ho predáme pod nákupnú hodnotu.

Zostatok účtu 132A – máme tu 10 produktov za nákupnú cenu 10 €/ks v hodnote 100 €.

Ale podľa interného predpisu a prehodnotení sa kompetentní rozhodnú, že sa bude predávať za sumu 7 € za kus, čím sme sa dostali pod nákupnú hodnotu.

Takže v roku 2019 vytvoríme OP vo výške (vlastne naša strata sú 3 € na kus). MD 505 / DAL 196 v hodnote 30 €.

V roku 2019, ak nezrealizujeme predaj týchto zásob, tak musíme čiastku 30 € pripočítať ku základu dane (ide o nedaňovú opravnú položku na daňový náklad a daňovou sa stane až v čase jej uplatnenia pri predaji tovaru za zníženú cenu v roku 2020).

V roku 2020 tento tovar predáme celý:

Účtovný prípad  Položky  MD   
Účtovanie, faktúra  7 x 10 ks = 70 €  311  604  
Úbytok zásob (použijeme novú precenenú hodnotu z roku 2019)  7 x 10 ks = 70 €  504  132  
Použitie OP  3 x 10 ks = 30 €  196  132  


Poznámka: Kontrola správnosti – súčet hodnôt na účte 132 nám dáva dokopy pôvodnú nadobúdaciu cenu daného tovaru, len do nákladov sa nám dostala táto suma ako časť na účte 505 a časť na účte 504.

Informácia: V roku 2020 si použitie OP uplatníme do nákladov cez daňové priznanie ako položku znižujúcu základ dane lebo zápis 196/132 je už len súvahovým zápisom. Postupujeme podľa § 17 ods. 23 ZDP zákona o dani z príjmov.

Opravné položky ku pohľadávkam

Pri pohľadávkach sa tvoria opravné položky v prípade, ak je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Opravnú položku ku pohľadávke tvoríme najmä k:

 • pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,

 • k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie a podobne. Odporúčame pracovať aj so zákonom o dani z príjmov.

Účtovná jednotka si analyticky člení tvorbu opravných položiek ku pohľadávkam na zákonné (tie ktoré sú aj daňovo uznané podľa zákona o dani z príjmov) a ostatné.

Pohľadávka – účtovanie:

Účtovný prípad  MD   
Opravná položka k pohľadávke (tvorba)  547  391  
Zrušenie OP k pohľadávke  391  547  

Odpis pohľadávky:

Účtovný prípad  MD   
Odpis pohľadávky  546  311  
Ak sme ku pohľadávke predtým tvorili OP, tak už jej odpis účtujeme len súvahovo  391  311  


Poznámka: Pri opravných položkách ku pohľadávkam (resp. pri ich odpise) v účtovníctve musíme potom pri zostavovaní daňového priznania sledovať, či bude v danom zdaňovacom období daňová alebo nedaňová.

Prepočet majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene referenčným kurzom ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

Kurzové rozdiely, ktoré vzniknú z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene referenčným kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa zaúčtujú ako náklad (563 – Kurzové straty) alebo výnos (663 – Kurzové zisky) toho účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.

Zákon o účtovníctve v § 4 ods. 7 ustanovuje povinnosť účtovnej jednotke viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. Ak sú majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene.

Podľa § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to:

a) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,

b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

c) k inému dňu v priebehu účtovného obdobia, ak to vyžaduje osobitný zákon.

Podľa § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS (ďalej len referenčný kurz):

 • v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,

 • v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú, vyplýva to z § 24 ods. 9 zákona o účtovníctve, kde je uvedené, že § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve sa nepoužije pri prijatých preddavkoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Z uvedeného vyplýva, že majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa musia prepočítať referenčným kurzom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nevyčíslujú kurzové rozdiely k prijatým preddavkom a poskytnutým preddavkom, teda k účtom 05x – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok, 314 – Poskytnuté preddavky, 324 – Prijaté preddavky, 475 – Dlhodobé prijaté preddavky.

Pri preddavkoch postupujeme podľa § 24 ods. 6 zákona o účtovníctve, kde v poslednej vete je uvedené, že na ocenenie pohľadávky a záväzkov v cudzej mene spojených s účtovaním poskytnutého alebo prijatého preddavku v cudzej mene sa použije kurz v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku.

Náklad alebo výnos budúcich období – kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je náklad alebo výnos budúceho obdobia účtovaný na účte 381 – Náklady budúcich období alebo na účte 384 – Výnosy budúcich období použijeme aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným prípadom – tieto účty majú charakter preddavku, a preto ku 31. 12. ostávajú vo svojom pôvodnom ocenení.

Podľa § 24 ods. 4 Postupov účtovania sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov účtovaných na účtoch časového rozlíšenia 385 – Príjmy budúcich období a 383 – Výdavky budúcich období účtuje na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

Podľa § 24 ods. 6 Postupov účtovania – kurzové rozdiely pri podieloch na základnom imaní (účty 06x – Dlhodobý finančný majetok) v obchodných spoločnostiach, ocenené metódou vlastného imania podľa § 27 ods. 8 zákona o účtovníctve sú súčasťou ocenenia metódou vlastného imania, t. j., ak účtovná jednotka robí oceňovanie metódou vlastného imania a podiel je v cudzej mene, kurzový rozdiel účtujeme na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

Inventarizácia

Podľa zákona o účtovníctve je inventarizácia považovaná za nástroj na preukázanie, že stav a ocenenie majetku v účtovníctve ku dňu riadnej alebo mimoriadnej uzávierky zodpovedá skutočnosti. Dôležitosť a preukaznosť inventarizácie nám vyplýva z § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, kde je uvedené, že