dnes je 5.12.2020

Input:

Mzdové zvýhodnenia v roku 2021

21.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.4 Mzdové zvýhodnenia v roku 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonom č. 375/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a ktorým sa menil zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, došlo k zmene právnej úpravy stanovenia minimálnej mzdy v ďalších rokoch. Vzhľadom na to, sumu minimálnej mzdy nemala ustanovovať na príslušný kalendárny rok vláda Slovenskej republiky nariadením vlády. Z toho dôvodu sa kritériá na úpravu minimálnej mzdy vypustili.

V zmysle zákona o minimálnej mzde, ak sa nedosiahne dohoda podľa § 7 zákona, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok mala byť v roku 2021 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, sa navrhuje urobiť zmena vo vzorci úpravy mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok (§ 8 zákona) tak, že sa určenie percenta podielu medzi priemernou mesačnou nominálnou mzdou zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje minimálna mzda, a sumou mesačnej minimálnej mzdy na príslušný rok určuje na úrovni 57 %, a to so zreteľom na aktuálny podiel medzi priemernou mesačnou mzdou za rok 2018 (1013 eur) a mesačnou minimálnou mzdou na kalendárny rok 2018 (580 eur).

Navrhuje sa ustanoviť sumy mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy, ktorá sa navrhuje na rok 2021 (t. j. 623 eur).

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu v roku 2020 podľa § 122a ZP popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,6665 eura/. Podľa návrhu novely by to v roku 2021 a ďalších mala byť suma „1,79 eura“, vzhľadom na navrhovanú zmenu. Návrh znie, aby sa v § 122a ods. 1 ZP slová „50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahradili slovami „1,79 eura“.

Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,4999 eura/ v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pre ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Podľa návrhu sa v § 122a ods. 2 ZP slová „45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ majú nahradiť slovami „v sume 1,61 eura“.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu v roku 2020 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /3,333 eura/ podľa § 122b ZP. V § 122b ods. 1 ZP sa slová „100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahradia slovami „3,58 eura“.

Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť podľa § 122b ods. 2 ZP nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /2,9997 eura/ v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pre ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov. V § 122b ods. 2 ZP sa slová „90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahradia slovami „v sume 3,22 eura“.

Podľa § 123 ZP zamestnancovi patrí za nočnú prácu /práca medzi 22:00 hod. a 6:00 hod./ popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie v roku 2020 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,3332 eura/. V roku 2021 by táto suma mala byť stanovená pevnou sadzbou stanovenou v zákone a tým, že v ustanovení je použité slovo najmenej, je možné v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve dohodnúť vyššie mzdové zvýhodnenie. Horná hranica mzdového zvýhodnenia nie je stanovená. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ide o právny nárok zamestnanca