dnes je 5.12.2020

Input:

Minimálne mzdové nároky 2021

21.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.3 Minimálne mzdové nároky 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Otázka minimálnej mzdy je spojená s otázkou minimálnych mzdových nárokov, ktoré sa odvíjajú od násobkov minimálnej mzdy. Minimálnu mzdu je možné poskytovať len zamestnancom, ktorí pracujú na pracovnom mieste v prvom stupni. Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov. Zamestnanec pracujúci na pracovnom mieste, ktorému je priradený druhý stupeň náročnosti práce, musí dosiahnuť mzdu najmenej vo výške 1,2 násobku minimálnej mzdy. Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko-správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov. Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy. Podľa charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest sa zvyšuje koeficient minimálnej mzdy až po dvojnásobok, nárast minimálnych mzdových nárokov od roku 2021 by mal byť naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu, teda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ide o zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce. To neznamená povinnosť uvádzať stupeň náročnosti práce v pracovnej zmluve.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Do dosiahnutej mzdy pre účely doplatku sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a ZP), mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b ZP), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Pri ich vyplácaní musia byť dodržané sumy minimálnych mzdových zvýhodnení.

Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka