dnes je 15.4.2024

Input:

Kontrolná činnosť zamestnávateľa III - alkohol a fajčenie

25.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.3 Kontrolná činnosť zamestnávateľa III – alkohol a fajčenie

Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA

V zmysle § 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

b) či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,

c) činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám.

V každej organizácii je dôležité udržiavať bezpečné a produktívne pracovné prostredie. Jedným z kľúčových prvkov, ktorý prispieva k tejto snahe, je