dnes je 25.7.2021

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia stavieb

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia stavieb

Ing. Vasil Ivanov

Kolaudácia stavieb

§ 76

(1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

(2) Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce sa kolaudujú len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení.

(3) Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a).

(4) Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m²”.


Komentár k § 76

Zákon ustanovuje, že dokončenú stavbu alebo dokončenú časť stavby, ktorá je spôsobilá na samostatné užívanie (prevádzkovanie), možno užívať alebo prevádzkovať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, uvedených v ods. 2.

Odporúčame upresniť znenie ods. 1 v tom zmysle, že dokončenú stavbu alebo jej časť, ktorá je spôsobilá na samostatné užívanie (prevádzkovanie), možno užívať alebo prevádzkovať iba so súhlasom stavebného úradu. Tento súhlas nemusí mať vždy formu kolaudačného rozhodnutia, ale môže byť vydaný rozhodnutím o časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie (§ 83) alebo rozhodnutím o povolenie na začatie skúšobnej prevádzky (§84 ods. 1).

Podstatnou podmienkou kolaudácie je dokončenie stavby alebo jej časti, spôsobilej na samostatné užívanie. Preto je nevyhnutné, aby pre potreby kolaudácie bol pripravený doklad o odovzdaní a prevzatí stavby.

Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. V § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. je uvedený podrobne obsah návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, zoznam dokladov, ktoré sa k tomuto návrhu pripoja, a tiež zoznam dokladov, ktoré stavebník predloží na ústnom pojednávaní, spojenom s miestnym zisťovaním.

Ak boli pre stavbu vydané viaceré stavebné povolenia, aj také ktoré vydávajú špeciálne stavebné úrady, musí stavebník predložiť ku kolaudácii aj kolaudačné rozhodnutia, ktoré vydali špeciálne stavebné úrady. Napr. pri kolaudácii stavby pozemného staviteľstva musia byť predložené kolaudačné rozhodnutia na vodné stavby a na komunikácie. Bez týchto objektov (stavieb) nie je možné užívať alebo prevádzkovať stavbu pozemného staviteľstva (budovu).

§ 77

Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.


Komentár k § 77

Pri kolaudácii sa uplatňuje zásada, že na kolaudačné konanie je oprávnený orgán, ktorý stavbu alebo terénne úpravy povolil. Iba tento orgán môže dať súhlas na užívanie (prevádzkovanie) týchto stavieb alebo na užívanie týchto terénnych úprav.

Kolaudačné rozhodnutie na jednoduchú stavbu, jej prístavbu alebo nadstavbu, ktorú postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a) vydáva stavebný úrad, ktorý akceptoval ohlásenie.

§ 78

(1) Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

(2) Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.


Komentár k § 78

Ak stavba bola realizovaná v súlade s podmienkami stavebného povolenia nie sú dôvody, aby stavebník nemohol túto stavbu užívať (prevádzkovať). Preto sú účastníkmi kolaudačného konania stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

V prípade, že pri uskutočňovaní stavby dochádza k zmene oproti dokumentácii, ktorá bola overená v stavebnom konaní a ak nejde o podstatné zmeny, môže rozhodnúť stavebný úrad, že spojí konanie o zmene stavby s kolaudačným konaním. V takomto prípade sú účastníkmi kolaudačného konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa mohla zmena dotknúť.

§ 79

(1) Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.

(2) Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.


Komentár k § 79

Oprávnenie na podanie návrhu na kolaudáciu má iba stavebník. Návrh podáva stavebník písomnou formou. Zákon ustanovuje údaje, ktoré musí návrh obsahovať.

Vo vyhláške č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona je uvedený podrobný obsah návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zoznam dokladov, ktoré stavebník prikladá k tomuto návrhu.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

- označenie a miesto stavby,

- dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením,

- predpokladaný termín dokončenia stavby,

- termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,

- údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripoja tieto doklady a dokumenty

- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

- doklad o zabezpečení vypracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím, ak ide o stavbu, na ktorej zabezpečujú geodetické činnosti oprávnení geodeti a kartografi,

- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností,

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov.

V zmysle usmernenia bývalého Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky k uplatňovaniu § 14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení ( ďalej len zákon č. 555/2005 Z. z.), ktorý ustanovuje, že povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje

- na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008,

- na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008

možno konštatovať:

1. V súlade so znením § 43d Stavebného zákona musí stavba po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby, medzi ktoré patrí aj energetická úspora a ochrana tepla stavby.

2. V zmysle ustanovení § 47d ods.7 Stavebného zákona sa musí stavba a jej zariadenia na vykurovanie, na ochladzovanie, na vetranie a na prípravu teplej vody navrhnúť a zhotoviť z hľadiska energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby tak, aby energia, spotrebovaná na ich prevádzku bola minimálna vzhľadom na klimatické podmienky, na umiestnenie stavby a na požiadavky jej užívateľov.

3. V zmysle ustanovení § 79 Stavebného zákona a § 17 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, pripojí stavebník k  návrhu ne vydanie kolaudačného rozhodnutia aj doklady o splnení základných požiadaviek na stavby, t.j. vrátane dokladov o energetickej hospodárnosti budov.

4. Stavebník musí predložiť v kolaudačnom konaní, začatom po 1. januári 2008 pre budovu, vymedzenú podľa zákona č. 555/2005 Z. z. energetický certifikát, alebo písomný doklad, potvrdený zástupcom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa živnosti na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, alebo oprávnenej osoby na energetickú certifikáciu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z., s potvrdením termínu vypracovania energetického certifikátu, ktorý preukazuje, že oprávnená osoba nevedela vypracovať energetický certifikát do termínu kolaudačného konania. Zoznam oprávnených osôb na energetickú certifikáciu je dostupný na e – mailovej adrese www.sksi.sk .

5. Stavebný úrad môže na základe písomného dokladu podľa bodu 4 stanoviť primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku, najviac šesť mesiacov podľa veľkosti a kategórie budovy. V takomto prípade môže stavebný úrad v zmysle ustanovení § 82 ods. 2 Stavebného zákona, pokiaľ sú splnené ostatné podmienky a požiadavky v kolaudačnom konaní, vydať kolaudačné rozhodnutie.

6. Nepredloženie energetického certifikátu v kolaudačnom konaní, pokiaľ nebude dostatok oprávnených osôb na energetickú certifikáciu, možno kvalifikovať ako nedostatok, ktorý neohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb a nebráni riadnemu a nerušenému užívaniu stavby s tým, že v kolaudačnom rozhodnutí sa určí primeraná lehota na odstránenie tohto nedostatku, t.j. na predloženie energetického certifikátu.

7. Súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. musia byť v projektovej dokumentácii stavby, predkladanej k žiadosti o vydanie stavebného povolenia nových budov a existujúcich budov, ktoré sa významne obnovujú, definované minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť a výsledok energetického posudku musí byť uvedený v Súhrnnej technickej správe, ktorá je súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Energetický posudok sa vypracováva podľa § 2 vyhlášky č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. v rozsahu § 4 až 11 tejto vyhlášky.

§ 80

(1) Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním.

(2) V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány , že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

(3) Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektanta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou aj osobu, ktorá vykonáva stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby alebo inú osobu.


Komentár k § 80

Zákon ustanovuje, že stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 pracovných dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním.

Ak pri stavebnom konaní mohol rozhodnúť stavebný úrad v prípade, že sú mu dobre známe pomery staveniska a ak žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, že upustí od miestneho zisťovania, v kolaudačnom konaní nie je táto možnosť prípustná. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční pri kolaudácii každej stavby.

Analogický s postupom pri stavebnom konaní upozorní stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Ak sa rozhodne stavebný úrad prizvať na kolaudačné konanie projektanta, zhotovitelia stavby alebo stavebný dozor (v prípade jednoduchej stavby zhotovovanej svojpomocou) alebo iné osoby, nemajú prizvané osoby postavenie účastníkov kolaudačného konania.

K ústnemu pojednávaniu, ktoré je spojené s miestnym zisťovaním pripraví stavebník tieto doklady

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní,

- doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

- správu o výsledku komplexného vyskúšania,

- ak bola vykonaná skúšobná prevádzka doklady o jej vyhodnotení,

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo v konaní o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,

- výkresovú dokumentáciu s vyznačením zmien ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,

- doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov,

- stavebné denníky,

- ďalšie doklady, uvedené v podmienkach stavebného povolenia.

§ 81

(1) V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

(2) Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná projektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.

(3) Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.

(4) S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.


Komentár k § 81

V kolaudačnom konaní skúma stavebný úrad, či stavba bola riadne dokončená, pretože kolaudovať možno iba dokončenú stavbu. Ďalej zisťuje stavebný úrad, či stavba bola realizovaná podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia.

V kolaudačnom konaní skúma stavebný úrad aj podmienky užívania stavby, najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.

Odporúčame, aby stavebník pripravil pre potreby kolaudačného konania písomný prehľad o splnení jednotlivých podmienok stavebného povolenia, v ktorom uvedie aj spôsob ako boli tieto podmienky splnené. Týmto sa zracionalizuje priebeh kolaudačného konania.

Veľmi dôležité je ustanovenie Stavebného zákona, že ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná projektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.

Ak stavebný úrad zistí v kolaudačnom konaní  skutočnosti, ktoré bránia užívaniu (prevádzkovaniu) stavby, určí stavebný úrad lehotu na odstránenie závad a preruší kolaudačné konanie.

V súlade s ustanoveniami § 68 môže stavebný úrad spojiť s kolaudačným konaním aj konanie o zmene stavby, pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. V nadväznosti na ustanovenia § 78 sú v takomto prípade účastníkmi kolaudačného konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých sa zmena môže dotýkať.

§ 81a

(1) Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol, ktorý obsahuje

a) označenie stavby,

b) zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,

c) porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom,

d) súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia,

e) námietky účastníkov konania,

f) stanoviská dotknutých orgánov.

(2) Protokol podľa odseku 1 môže stavebný úrad nahradiť jednoduchým záznamom, najmä ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou, ak nie sú zistené odchýlky od skutočného realizovania stavby a neboli podané námietky účastníkov konania.


Komentár k § 81a

Zákon ustanovuje obsah protokolu z ústneho konania, ktorý vyhotoví stavebný úrad. Zákon umožňuje nahradiť tento protokol jednoduchým záznamom v prípade, ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou, ak nie sú zistené odchýlky od skutočného realizovania stavby a ak neboli podané námietky účastníkov konania.

§ 81b

Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak

a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,

b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,

c) nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,

d) nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,

e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov (§ 43f),

f) nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii.


Komentár k § 81b

Uvádzajú sa taxatívne dôvody, na základe ktorých stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie. Podstatné je, že ak stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie, nemôže zamietnuť návrh na kolaudáciu, ale iba preruší kolaudačné konanie až do odstránenia závad, na základe ktorých bolo prerušené kolaudačné konanie.

§ 81c

Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o

a) drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,

b) jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.


Komentár k § 81c

Zákon ustanovuje prípady, v ktorých môže stavebný úrad od kolaudácie upustiť.

V zmysle ods. 2 nie je možné upustiť od kolaudácie jednoduchej stavby garáže. Je potrebné rozlišovať garáže, ktoré v zmysle § 129b zákona sú drobné stavby, pre ktoré nie je predpísané kolaudačné konanie a garáže ako jednoduché stavby, na ktoré sa vydáva stavebné povolenie a ktoré sú predmetom ustanovenia ods. 2.


Nie vždy musí prebehnúť kolaudácia. V niektorých prípadoch môže stavebný úrad od takejto upustiť – je však na posúdení stavebného úradu, či tak urobí alebo nie. Od kolaudácie však neupúšťa, ak ide o stavby určené na bývanie. Rovnako to platí aj v prípade, ak ide o stavbu, akou je garáž, stavba s výrobným či prevádzkovým zariadením ako aj stavba, ktorá je určená na individuálnu rekreáciu. V takýchto prípadoch, hoci by išlo o jednoduché stavby, musí kolaudácia prebehnúť vždy.


Ak sa v rodinnom dome rozhodneme postaviť si prístrešok, letnú kuchyňu alebo záhradný domček (či napríklad v rámci inej budovy to môže byť aj kotolňa), ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a zároveň stavba nie je vyššia ako 5 metrov (aj podmienka zastavanej plochy aj výšky musia byť naraz splnené), nežiadame o stavebné povolenie, stavbu iba ohlásime. Po postavení stavby podáme žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Je na stavebnom úrade, či kolaudáciu vykoná alebo od nej upustí. Ni je však možné stavbu postaviť a vôbec sa neobrátiť so žiadosťou na stavebný úrad len z dôvodu, že stavba bola ohlásená, a keďže sa na ňu nevyžaduje stavebné povolenie, kolaudácia nemusí prebehnúť. V týchto prípadoch môže, ale nemusí prebehnúť. Podľa toho, aký postoj zastane stavebný úrad. Pokiaľ by však išlo o takú stavbu, ktorá by bola riešená ako prístavba (bez ohľadu na to, že nie je z hlavnou stavbou spojená žiadnym otvorom), v takomto prípade sa žiadosť o vydanie stavebného povolenia musí podať a následne tu stavebný úrad aj vykoná kolaudáciu.

§ 82

(1) Kolaudačným rozhodnutím