dnes je 26.10.2020

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 71 - § 74 Povolenie terénnych úprav a prác

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 71 - § 74 Povolenie terénnych úprav a prác

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Oddiel 5

Povolenie terénnych úprav a prác

§ 71

(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,

a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,

b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,

(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.

(3) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok.


Komentár k § 71

Zákon určuje taxatívne ktoré úpravy a práce možno vykonať iba na základe povolenia stavebného úradu.

Na konanie o povolení terénnych úprav a ťažobných prác sa primerane vzťahujú ustanovenia Stavebného zákona, platné pre stavebné konanie. Na terénne úpravy a na ťažobné práce nie je potrebné stavebné povolenie, ak stavebný úrad rozhodol v územnom rozhodnutí, že od vydania stavebného povolenia sa upúšťa.

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu stavebných úradov vo veci povoľovania geotermálnych vrtov, určených na získavanie tepelnej energie zemskej kôry, ktorú možno využiť na vykurovanie, resp. na klimatizáciu stavieb, vydalo bývalé Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky po prerokovaní uvedenej problematiky s Hlavným banským úradom usmernenie, v zmysle ktorého:

  1. Priemyselné využitie tepelnej energie zemskej kôry, ktorú možno využiť na vykurovanie, resp. na klimatizáciu stavieb podľa § 34 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (Banský zákon) v platnom znení, nepatrí medzi osobitné zásahy do zemskej kôry a nepovoľujú ho príslušné orgány štátnej banskej správy.

  2. Geotermálne vrty, určené na využívanie tepelnej energie zemskej kôry, bez ohľadu na ich dĺžku, možno zaradiť medzi práce, podobné ťažobným prácam, ktoré vyžadujú rozhodnutie o využití územia (§ 39 ods. 3 písm. e) Stavebného zákona) a povolenie (§ 39 ods. 3 písm. e) Stavebného zákona). Rozhodnutie o využití územia a povolenie na realizáciu týchto činností vydáva miestne príslušný stavebný úrad.

  3. Na konanie o povolení geotermálných vrtov sa primerane vzťahujú ustanovenia oddielu 4 Stavebného zákona, ktorý rieši povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác.

  4. V zmysle ustanovení § 3, písm. h) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení patrí vykonávanie geotermálnych vrtov s dĺžkou nad 30 m, určených na vykurovanie, resp. na klimatizáciu stavieb, medzi činnosti, vykonávané banským spôsobom. Dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a nad bezpečnosťou prevádzky pri týchto prácach je v kompetencii orgánov štátnej banskej správy. Tieto činnosti môže vykonávať iba organizácia podľa § 3a zákona. Organizáciou sa podľa citovaného ustanovenia rozumejú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť banským spôsobom.

  5. Stavebný úrad je povinný v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) Stavebného zákona skúmať v konaní o povolení uvedených prác, či ich bude uskutočňovať osoba, oprávnená na prevádzkovanie viazanej živnosti, zaradenej do skupiny 214 – Ostatné pod por. č. 30 v prílohe č. 2 Živnostenského zákona.

  6. Geotermálne vrty, určené na využívanie tepelnej energie zemskej kôry, ktorú možno využiť na vykurovanie, resp. na klimatizáciu stavieb sa kolaudujú iba v prípade, že stavebný úrad to určil pri ich povoľovaní (§ 76 ods. 2 Stavebného zákona). Túto podmienku uvedie stavebný úrad do záväzných podmienok povolenia.

§ 72

Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác, je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie